ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ขององค์กรระดับบุคคลในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Main Article Content

ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ
ประสพชัย พสุนนท์

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ขององค์กรระดับบุคคล จากกลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 220 คน ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดยวิธีการทดสอบระดับนัยสำคัญที่ 0.05 ผลการวิจัยมีการศึกษาตัวแปรอิสระ 4 ปัจจัย ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร แรงจูงใจสภาพแวดล้อมในงาน และความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ขององค์กรระดับบุคคลมี 3 ปัจจัย คือ สภาพแวดล้อมในงาน แรงจูงใจ และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป 

คำสำคัญ : การเรียนรู้ขององค์กร; การเรียนรู้ระดับบุคคล; ข้าราชการ

 

Abstract

This study aims to examine the factors that affect individual learning in organization learning. Number of sample size is 220 government employees in Office of the Vocational Education Commission. The statistics for analyzing are frequency, average, standard deviation and multiple regression analysis which significant level is 0.05. There are 4 independent variables which are employee engagement, motivation, work environment and relationship with colleagues. The result shows that factors that affect organization learning are work environment, motivation and relationship with colleagues. The result can be used for human resource development in organization in the future. 

Keywords: organization learning, individual learning, government employees

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ