Published: 2015-07-30

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับจำนวนรอยตำหนิ

มาริษา นาคใหม่, จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, ธิดาพร ศุภภากร

349-361

การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศไทย

พิราวรรณ หนูเสน, ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, ธิดาพร ศุภภากร

377-384

พลังงานทดแทนชุมชนจากเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากทางมะพร้าว

ธนาพล ตันติสัตยกุล, สุริฉาย พงษ์เกษม, ปรีย์ปวีณ ภูหญ้า, ภานุวัฒน์ ไถ้บ้านกวย

418-431

การพัฒนาของดอกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba L.)

ภาณุมาศ ฤทธิไชย, ปิยาภัทร์ เข็มวิชัย, เยาวพา จิระเกียรติกุล, นภาพร ยังวิเศษ

497-506

ระบบผู้แนะนำโดยอาศัยความไว้วางใจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ธนพล พุกเส็ง, สุชา สมานชาติ, สุนันฑา สดสี

517-537