ระบบผู้แนะนำโดยอาศัยความไว้วางใจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

Main Article Content

ธนพล พุกเส็ง
สุชา สมานชาติ
สุนันฑา สดสี

Abstract

บทคัดย่อ

ระบบผู้แนะนำมีบทบาทสำคัญต่อคนในยุคปัจจุบันที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยจะช่วยนำเสนอสิ่งที่มีความเหมาะสมแก่ผู้ใช้งานมากที่สุด แต่ระบบผู้แนะนำเองก็มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแนะนำ เช่น ความเบาบางของข้อมูล และการมีผู้ใช้งานรายใหม่ ดังนั้นจึงได้มีการนำเทคนิคต่าง ๆ มาผสมผสานกับระบบผู้แนะนำ เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการแนะนำให้ดียิ่งขึ้น สำหรับในบทความนี้ได้นำเสนอการศึกษางานวิจัยทางด้านระบบผู้แนะนำที่ได้นำความไว้วางใจและผู้เชี่ยวชาญมาเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนการนำทั้งสองเทคนิคมาใช้งานร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบผู้แนะนำ สำหรับผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อนำเทคนิคทั้งสองมาใช้งานร่วมกันนั้นจะสามารถแก้ปัญหาระบบผู้แนะนำและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการแนะนำได้เป็นอย่างดี 

คำสำคัญ : ระบบผู้แนะนำ; ความไว้วางใจ; ผู้เชี่ยวชาญ

 

Abstract

Recommender systems are crucial for consumers who have too much information about products and services. The system assists in decision making by presenting the most appropriate facts to consumers. However, problems, such as data sparsity and cold start, are still encountered when using the systems. Therefore, certain techniques have been combined with the system in order to solve the problems and enhance the effectiveness of the recommender system. This article aims at reviewing existing researches regarding recommender systems that use trust and expert techniques as well as the combination of the two techniques to develop the recommender system. The analytical review shows that the combination of the trust and expert techniques can solve most of the problems and improve the efficiency of the recommender system. 

Keywords: recommender system; trust; expert

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์