อัตราการแสดงออกของยีน gus จากการควบคุมของยูคาลิปตัสโปรโมเตอร์ KORRIGAN ในเนื้อเยื่อจำเพาะของยาสูบ

Main Article Content

อาทิตย์ วิมลทัศน์
วิชัย โฆสิตรัตน
ศรีเมฆ ชาวโพงพาง

บทคัดย่อ

ยีน KORRIGAN (Kor) เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอนไซม์ plasma membrane bound endo-1,4-β-D-glucanase ในกระบวนการสังเคราะห์เซลลูโลสในพืช ยีนนี้ถูกพบครั้งแรกในต้นอะราบิดอฟซิส (Arabidopsis thaliana) และมีการศึกษาอย่างแพร่หลายในกลุ่มพืชเส้นใยอีกหลายชนิดรวมทั้งต้นยูคาลิปตัส (Eucalyptus sp.) โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาในส่วนโปรโมเตอร์ของยีน Kor ซึ่งควบคุมการแสดงออกแบบเฉพาะเจาะจงในเนื้อเยื่อ และศึกษาระดับของการแสดงออกจากยีนที่ถูกควบคุมโดย Kor โปรโมเตอร์ ในต้นยาสูบ (Nicotiana tabacum) ด้วยการใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Kor ในจีโนมของต้นยูคาลิปตัส (E. grandis) และหานิวคลีโอไทด์ส่วนเหนือของยีน Kor และนำมาวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ ด้วยเทคนิค in silico เพื่อหาส่วนของโปรโมเตอร์ จากนั้นทำการทดสอบการแสดงออกของโปรโมเตอร์ จากต้นยูคาลิปตัส E. grandis โดยเชื่อมต่อโปรโมเตอร์เข้ากับยีนรายงานผล gus และทำการถ่ายยีนเข้าสู่ต้นยาสูบด้วยเทคนิค Agrobacterium–mediation ตรวจสอบการแสดงออกของยีนที่ถูกควบคุมโดยโปรโมเตอร์ด้วยปฏิกิริยาทางเคมีของยีน gus พบว่า มีเพียงต้นที่ได้รับการถ่ายโปรโมเตอร์ Kor ขนาด 1,587 คู่เบส มีการแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจงที่เนื้อเยื่อในส่วนของท่อลำเลียง ทั้งในส่วนของลำต้น ก้านใบ เส้นใบ และราก ผลการวิเคราะห์การแสดงออกของยีนด้วยเทคนิค Real time PCR ของต้นยาสูบที่มีโปรโมเตอร์ 1,587 คู่เบส จำนวน 2 สายต้นเทียบกับโปรโมเตอร์ CaMV 35S พบว่าทั้งสองสายต้นมีลักษณะการแสดงออกในส่วนของลำต้น ก้านใบ ใบ และราก ร้อยละ 52, 42, 11 และ 9 ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย