เผยแพร่แล้ว: 2020-08-24

การยอมรับการปลูกพืชร่วมยางของเกษตรกรในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศิริรัตน์ ตันเจริญ, พนามาศ ตรีวรรณกุล, พิชัย ทองดีเสิศ

241–250

อิทธิพลของพันธุ์และแหล่งที่มาของท่อนพันธุ์ต่อการแตกกิ่งของมันสำปะหลัง

สายฝน ศรีสุธา, เฉลิมพล ภูมิไชย์, วิจารณ์ วิชชุกิจ, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, สุภาวดี บุญมา

251–264

การใช้ชีววิธีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคใบไหม้ของยูคาลิปตัส

ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, พรพิมล หมั่นจิตร, นพมาศ โตสมบูรณ์

265–277