การใช้แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
ณัฐพล จิตมาตย์

บทคัดย่อ

แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับผลผลิตพืช และคาดการณ์ผลผลิตของพืชตามความแตกต่างของสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความแม่นยำของแบบจำลองการปลูกพืช DSSAT ในการประเมินผลิตภาพของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว โดยจัดเก็บข้อมูลดินและข้อมูลการจัดการพืชในแปลงทดลองของชุดดินที่เป็นตัวแทนของดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ชุดดินทับพริก และชุดดินมัญจาคีรี นำข้อมูลจากแปลงทดลองเข้าแบบจำลองการปลูกพืช DSSAT ร่วมกับข้อมูลภูมิอากาศและข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมพืชจากแหล่งอ้างอิง ประเมินผลการทำงานของแบบจำลองโดยเปรียบเทียบผลผลิตอ้อยที่ได้จากแบบจำลองกับผลผลิตจริงที่ได้จากแปลงทดลอง จากนั้น สร้างหน่วยแผนที่การจำลองเพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษา พบว่า ผลผลิตอ้อยที่ได้จากการประเมินด้วยแบบจำลองการปลูกพืช DSSAT มีค่าต่ำกว่าผลผลิตจริงที่ได้จากแปลงทดลอง ยกเว้น น้ำหนักสดลำ แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT สามารถประเมินความสูงลำได้แม่นยำที่สุด โดยมีค่า root mean square error อยู่ระหว่าง 0.142–0.588 และมีค่า agreement index อยู่ระหว่าง 0.884–0.989 และผลการจำลองการปลูกอ้อยด้วยแบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ชุดดินที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตอ้อยมากที่สุด คือ ชุดดินทับพริก รองลงมาคือ ชุดดินบางคล้า ชุดดินวังไห ชุดดินวังสะพุง ชุดดินเชียงคาน และชุดดินมัญจาคีรี ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Albers, D.W. and J.N. Wards. 1991. Simulation growth and yield of five cotton varieties using GOSSYM–CCMAX. Agronomy Abstracts. P13.

Hoogenboom, G. 1999. Decision Support System for Agrotechnology Transfer v3.5. University of Hawaii, Hawaii, USA.

Hoogenboom, G. 2014. DSSAT V4.6 Decision Support System for Agrotechnology Transfer Volume 1 Overview. International Consortium for Agricultural Systems Applications, University of Hawaii, Hawaii, USA.

Hoogenboom, G., C.H. Porter, K.J. Boote, V. Sheria, P.W. Wilkens, U. Singh, J.W. White, S. Asseng, J.I. Lizaso, L.P. Moreno, W. Pavan, R. Ogoshi, L.A. Hunt, G.Y. Tsuji and J.W. Jones. 2019. The DSSAT crop modeling ecosystem. In K.J. Boote, ed. Advances in Crop Modeling for a Sustainable Agriculture. Burleigh Dodds Science Publishing, Cambridge, UK.

Hunt, T. and K.J. Boote. 1998. Data for model operation, calibration and evaluation, pp. 9–39. In G.Y. Tsuji, G. Hoogenboom and P.K. Thornton, eds. Understanding Options for Agricultural Production. Kluwer Academic Publishers, Great Britain.

Jones, J.W., L.A. Hunt, G. Hoogenboom, D.C. Godwin, U. Singh, G.Y. Tsuji, N.B. Pickering, P.K. Thornton, W.T. Bowen, K.J. Boote and J.T. Ritchie. 1994. Input and output files, pp. 1–94. In G.Y. Tsuji, J.W. Jones and S. Balas, eds. DSSAT Version 3. Volume 2. International Benchmark Sites Network for Agrotechnology Transfer, University of Hawaii, Hawaii, USA.

Kapetch, P. 2016. Optimized Sugarcane Modelling for Sugarcane Production in the Northeast of Thailand. PhD Thesis, Kagoshima University, Kagoshima.

Marin, F.R., J.W. Jones, F. Royce, C. Suguitani, J.L. Donzeli, W.J. Pallone Filho and D.S.P. Nassif. 2011. Parameterization and Evaluation of Predictions of DSSAT/CANEGRO for Brazilian Sugarcane. Agron. J. 103(2): 304–315.

National Soil Survey Center. 1996. Soil Survey Laboratory Methods Manual: Soil Survey Investigations Report No. 42, Version 3.0. United States Department of Agriculture, The United States Government Printing Office, Washington, D.C., USA.

Office of Cane and Sugar Board. 2019. Sugarcane Plantation Area Report 2018/19. Ministry of Industry, Bangkok. (in Thai)

Suksatan, K. 1999. Geography and botany of sugarcane, pp. 154–181. In Interdisciplinary of Sugarcane. Mitrphol group, Bangkok. (in Thai)

Tawornpruek, S., N. Chittamart, T. Darunsontaya, R. Chareaonsri, S. Watana, K. Homyamyen and D. Waijaroen. 2018. Development of soil management approach according to fertility capability classification units and soil productivity indices for sugarcane growing soils in Sa Kaeo province, pp. 1–42. In Studies on Soil Management According to Productivity Potential, Sugarcane Trash and Utilization of Soil Microbial Activities to Maintain Soil Quality and to Increase Sugarcane Yield and Quality in Sa Kaeo Province. Research Report RDG5850008. Thailand Research Fund, Bangkok. (in Thai)

Uehara, G. and G.Y Tsuji. 1998. Overview of IBSNAT, pp. 1–7. In G.Y. Tsuji, G. Hoogenboom and P.K. Thornton, eds. Understanding Options for Agricultural Production. Kluwer Academic Publishers, Great Britain.