เผยแพร่แล้ว: 2021-09-20

การตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสินค้าเกษตรออนไลน์

ทิพวรรณ สะท้าน, พนามาศ ตรีวรรณกุล, เมตตา เร่งขวนขวาย

11–19

การใช้แบบจำลองการปลูกพืช DSSAT เพื่อประเมินผลิตภาพดินที่ใช้ปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

สุวภัทร สกุลอารีย์มิตร, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, ณัฐพล จิตมาตย์

32–45

ผลของระยะเวลาในการบ่มแบบเปียกต่อคุณภาพเนื้อและลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อโค

ทิพย์ระวี รัศมีพงศ์, โศภิตา สุทธิไกร, นิธิรา อนัคกุล, อัญธิกา บุญเลา, อัจฉรา ขยัน

46–56

การประเมินเสถียรภาพผลผลิตในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2007

กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์, เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

71–89