การประเมินเสถียรภาพผลผลิตในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2007

Main Article Content

กานต์รวี ศรีพวงผกาพันธุ์
เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

บทคัดย่อ

การประเมินเสถียรภาพผลผลิตของพันธุ์อ้อยที่ปลูกทดสอบในหลายสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับปรุงพันธุ์อ้อย เพื่อใช้ในการคัดเลือกและประเมินศักยภาพของอ้อยพันธุ์ดีสำหรับการส่งเสริมในพื้นที่ปลูกอ้อยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินศักยภาพและเสถียรภาพผลผลิตของอ้อยปลูกพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2007 จำนวน 10 พันธุ์ และพันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ ดำเนินการปลูกทดสอบในพื้นที่ปลูกอ้อย 14 สถานที่ทดสอบ แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ randomized complete block design จำนวน 3 ซ้ำ โดยแต่ละแปลงย่อยมี 3 แถว แต่ละแถวยาว 8 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.5 เมตร และมีพื้นที่เก็บเกี่ยว 36 ตารางเมตร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมและวิธี GGE biplot จากผลการทดลอง พบว่า ผลผลิตอ้อย ค่า commercial cane sugar (CCS) และผลผลิตน้ำตาลได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมาก (46.11%, 34.24% และ 38.94% ตามลำดับ) โดยได้รับอิทธิพลจากพันธุ์ต่ำ (6.30%, 12.36% และ 11.67% ตามลำดับ) และได้รับอิทธิพลจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมเท่ากับ 22.35%, 25.74% และ 27.56% ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี GGE biplot แสดงให้เห็นว่า พันธุ์กำแพงแสน 07–29–1 มีระดับความดีเด่นของผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ำตาล และค่า CCS ในระดับเดียวกับ พันธุ์ขอนแก่น 3 การประเมินความจำเพาะของพันธุ์ดีเด่นกับแปลงทดสอบ พบว่า พันธุ์กำแพงแสน 07–29–1 และขอนแก่น 3 มีความจำเพาะกับแปลงทดสอบสำหรับผลผลิตน้ำตาล อย่างไรก็ตาม พันธุ์กำแพงแสน 07–29–1 มีเสถียรภาพผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Authrapun, J., U. Lertsuchatavanich, S. Rungmekarat, P. Rajchanu–wong, P. Promchote, W. Jindaluang, P. Duangpatra, N. Samutthong, S. Tabngeon and J. Duangpatra. 2016. Yield stability analysis of multi–environment yield trials in peanut breeding lines, pp. 430–437. In Proc. the 54th Kasetsart University Annual Conference, 2–5 February 2016. (in Thai)

Buacheng, T. and R. Lersrutaiyotin. 2019. The evaluation of stability of Kamphaeng Saen sugarcane varieties series 2007 in ratoon cane by GGE evaluation. Journal of Science and Technology Kasetsart University. 8(2): 1–14. (in Thai)

Bull, J.K., D.M. Hogarth and K.E. Basford. 1992. Impact of genotype multiply environment interaction on response to selection in sugarcane. Aust. J. Exp. Agric. 32(6): 731–737.

Crossa, J., P.L. Cornelius and W. Yan. 2002. Biplots of linear–bilinear models for studying crossover genotype × environment interaction. Crop Sci. 42: 619–633.

Eberhart, S.A. and W.A. Russell. 1966. Stability parameters for comparing varieties. Crop Sci. 6: 36–40.

Gauch, H.G. and R.W. Zobel. 1997. Identifying mega–environments and targeting genotypes. Crop Sci. 37: 311–326.

International Rice Research Institute. 2014. Statistical Tool for Agricultural Research, STAR Version 2.0.1. Available Source: http://bbi.irri.org/products, June 8, 2021.

Jackson, P., S. Chapman, A. Rattey, X.M. Wei and M. Cox. 2007. Genotype × region interactions and implications for sugarcane breeding programs, pp. 122–130. In Proc. the 2007 Conference of the Australian Society of Sugar Cane Technologists, 8–11 May 2007.

Jaisil, P. and J. Sanitchon. 2012. Evaluation of cane yield and agronomic traits of sugarcane series KKU 1999 under diverse agro–ecological zones. Khon Kaen Agr. J. 40(Suppl. 3): 45–52. (in Thai)

Jompuk, C. 2012. Statistics: Experimental Planning and Data Analysis in Plant Research with R. Kasetsart University Press, Bangkok. 336 pp. (in Thai)

Jompuk, C. 2016. Analytical Method for Quantitative Genetics in Plant Breeding: Working on R. Neo Digital Co., Ltd, Bangkok. 505 pp. (in Thai)

Kang, M.S. and J.D. Miller. 1984. Genotype x environment interactions for cane and sugar yield and their implications in sugarcane breeding. Crop Sci. 24(3): 435–440.

Luo, J., Z.H. Deng, Y.X. Que, Z.N. Yuan and R.K. Chen. 2012. Productivity and stability of sugarcane varieties in the 7th round national regional trial of China. Chin. J. Appl. Environ. Biol. 18(5): 734–739.

Milligan, S.B., K.A. Gravois, K.P. Bischoff and F.A. Martin. 1990. Crop effects on genetic relationships among sugarcane traits. Crop Sci. 30(4): 927–931.

Nuttaro, S. and R. Lersrutaiyotin. 2020. Stability analysis of Kamphaeng Saen sugarcane variety series 2007 and 2008 using GGE biplot method in the central region. Journal of Science and Technology Kasetsart University. 9(3): 16–34. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2021. Agricultural statistics of Thailand 2020. Available Source: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/jounal/2564/yearbook2563.pdf, June 8, 2021. (in Thai)

Ponragdee, W., T. Sansayawichai, P. Sarawat, T. Moulanon, P. Kapetch and U. Leabwon. 2011. Khon Kaen 3 a sugarcane cultivar for the northeast. Thai Agric. Res J. 29(3): 283–301. (in Thai)

Puriya, J., W. Chamnanpa, P. Boodsiphum and A. Wongtamee. 2020. Evaluation of potential productivity between plant cane and the first ratoon of 16 sugarcane varieties grown in the sandy soil area in Phitsanulok province. Naresuan Agricultural Journal. 17(2): e0170205. (in Thai)

Putkao, J. 2005. Selection and Yield Trials of Sugarcane Hybrid Clones Suitable for Planting Season in Nakhon Ratchasima Province. MS Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

R Core Team. 2012. R: a language and environment for statistical computing. Available Source: http://www.R–project.org, June 8, 2021.

Set–tow, S., P. Songsri, N. Jongrungklang and P. Jaisil. 2019. Evaluation of cane yield and agronomic traits of 16 sugarcane advance clones grown under rainfed conditions in northeastern region with different soil texture. Khon Kaen Agr. J. 47(4): 641–654. (in Thai)

Sooksathan, K. 1997. Sugarcane Production Handbook. Mitrphol Sugarcane Research Center Co., Ltd, Chaiyaphum. 63 pp. (in Thai)

Suriharn, B. and K. Lertrat. 2007. Multi–location trial of waxy corn varieties in Thailand. Khon Kaen Agr. J. 35(4): 469–476. (in Thai)

Thongviang, V., T. Buphasorn, D. Somrak, P. Phasook, S. Chaluthong, W. Sensai, P. Kokkan, S. Roobsom, O. Yatabe and K. Niimi. 2014. Comparative study of new U–thong sugarcane varieties and locally cultivated varieties in Kumphawapi district, Udon Thani province. Khon Kaen Agr. J. 42(2): 231–238. (in Thai)

Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheng and Z. Szlavnics. 2000. Cultivar evaluation and mega–environment investigation based on GGE biplot. Crop Sci. 40: 597–605.

Yan, W. 2001. GGEbiplot–a windows application for graphical analysis of multi–environment trial data and other types of two–way data. Agron J. 93: 111–118.

Yan, W., P.L. Cornelius, J. Crossa and L.A. Hunt. 2001. Two types of GGE biplot for studying analyzing multi–environment trial data. Crop Sci. 41: 656–663.

Yan, W. and M.S. Kang. 2003. GGE Biplot Analysis: A Graphical Tool for Breeders, Geneticists, and Agronomists. CRC Press, FL, USA. 288 pp.