ผลกระทบของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวาย โซเนีย ‘เอียสกุล’

Main Article Content

ศุภากร สุขขีรัตน์
ดวงพร บุญชัย
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
พัชรียา บุญกอแก้ว

บทคัดย่อ

การวางท่อก๊าซธรรมชาติโดยวิธีการเจาะลอด ต้องใช้โซเดียมเบนทอไนต์เป็นตัวเคลือบโพรงดิน เพื่อป้องกันการพังทลายและช่วยหล่อลื่นโพรงดินในระหว่างขั้นตอนการดึงท่อ โดยระหว่างการเจาะลอดอาจเกิดการรั่วไหลของโซเดียมเบนทอไนต์ขึ้นบนผิวดิน แหล่งน้ำ และในแปลงปลูกพืช งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเจริญเติบโต คุณภาพดอก และพารามิเตอร์การสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนีย ‘เอียสกุล’ 3 ระยะ คือ ไม้ นิ้ว ไม้รุ่น และไม้ออกดอก วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 5 ทรีตเมนต์ รดด้วยโซเดียมเบนทอไนต์ความเข้มข้น 0 50 100 150 และ 200 กรัมต่อลิตร ติดต่อกัน ทุกวันนาน 2 เดือน ผลการศึกษา พบว่า โซเดียมเบนทอไนต์ทุกระดับความเข้มข้นไม่ส่งผลกระทบต่อความสูงลำ เส้นผ่านศูนย์กลางลำ ขนาดใบ ความหนาใบ ความเขียวใบ และประสิทธิภาพการใช้แสงสูงสุดของระบบแสง II ในกล้วยไม้ทุกระยะการเจริญเติบโต แต่ส่งผลให้อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเปิดปิดปากใบ และอัตราการคายน้ำมีค่าแตกต่างกันในบางระยะ (P < 0.05) โซเดียมเบนทอไนต์ทุกระดับความเข้มข้นมีผลยับยั้งการแตกหน่อใหม่ในไม้นิ้วและไม้รุ่น 10–30 เปอร์เซ็นต์ และทำให้ใบมีปริมาณรงควัตถุเพิ่ม ขึ้น (P < 0.01) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้มข้น 150 กรัมต่อลิตร หากโซเดียมเบนทอไนต์สัมผัสกับช่อดอกใน ช่วงกำลังพัฒนาส่งผลให้รูปร่างดอกผิดปรกติ กลีบบิดเบี้ยว และสีซีดจาง (P < 0.01) ส่วนในช่วงดอกบาน ทำให้ดอกมีคราบโคลนโซเดียมเบนทอไนต์เกาะติดอยู่ ไม่สามารถตัดจำหน่ายได้ และอายุการปักแจกันลดลง 2–4 วัน ดังนั้น หากเกิดการรั่วไหลของโคลนโซเดียมเบนทอไนต์ ควรรีบนำออกจากต้นกล้วยไม้ให้ได้มากที่สุด และตัดช่อดอกที่เสียหายทิ้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonchai, D., P. Boonkorkaew and P. Kasemsap. 2017. The correlation between CO2 uptake of CAM Dendrobium hybrid and environmental factors under shade net house conditions. Thai J. Agric. Sci. 50(1): 26–35.

Boonyakiat, D. and N. Rattanapanon. 2005. Postharvest Handling of Vegetables and Fruits. 5th edition. Odean Store Press, Bangkok. 142 pp. (in Thai)

Bureau of Agricultural Economic Research. 2020. The Situation of Important Agricultural Products and Trend in 2020. Office of Agricultural Economics, Bangkok. 239 pp. (in Thai)

Dai, Y., Z. Shen, Y. Liu, L. Wang, D. Hannaway and H. Lu. 2009. Effects of shade treatments on the photosynthetic capacity, chlorophyll fluorescence, and chlorophyll content of Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg. Environ. Exp. Bot. 65(2–3): 177–182.

Das, P.K., B. Geul, S.B. Choi, S.D. Yoo and Y.I. Park. 2011. Photosynthesis-dependent anthocyanin pigmentation in arabidopsis. Plant Signal. Behav. 6(1): 23–25.

Department of Agriculture. 2007. Quality Management System: GAP Orchids for Farmers. Department of Agriculture, Bangkok. (in Thai)

Hongprayoon, C., Y. Osotsapa, P. Seechan, A. Kumlung, J. Verasan, A. Wongmaneeroj, J. Phumpetch, P. Piatanen and K. Ratanachu. 2006. Effects of Sodium Bentonite on the Environment and Bentonite Mud Management Guidelines. Research Report. Kasetsart University, Nakhon Pathom. 107 pp. (in Thai)

Hughes, N.M., C.B. Morley and W.K. Smith. 2007. Coordination of anthocyanin decline and photosynthetic maturation in juvenile leaves of three deciduous tree species. New Phytol. 175(4): 675–685.

Jindamol, H., P. Kasemsap and P. Boonkorkaew. 2019. Water use and photosynthesis of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ under water deficit stress. Agr. Nat. Resour. 53: 61–65.

Kasemsap, P. 2013. Biology 2. Textbook of Science and Mathematics, The Promotion of Academic Olympiad and Development of Science Education Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra. 6th edition. Darnsutha Press Co., Ltd., Bangkok. (in Thai)

Khongchai, T., N. Chittamart, S. Tawornpruek, D. Ketrot, S. Aramrak and K. Songrukkiat. 2020. Effects of Na-bentonite on soil chemical properties in natural gas pipeline rights of way. Journal of Agriculture. 36(2): 197–209. (in Thai)

Lei, T.T., R. Tabuchi, M. Kitao and T. Koike. 1996. Functional relationship between chlorophyll content and leaf reflectance, and light-capturing efficiency of Japanese forest species. Physiol. Plant. 96(3): 411–418.

Lüttge, U. 2004. Ecophysiology of crassulacean acid metabolism (CAM). Ann. Bot. 93(6): 629–652.

Mongkolchaiyaphruek, A. 2013. Petal Fading in Ethylene Treated Orchid Flower: Membrane Catabolism. Research Report. Kasetsart University, Bangkok. 20 pp. (in Thai)

Ng, C.K.Y. and C.S. Hew. 2000. Orchid pseudobulbs – `false’ bulbs with a genuine importance in orchid growth and survival! Sci. Hortic. 83(3–4): 165–172.

Philuk, J. 1994. Tropical Cut Flowers. Ornamental Plants, Department of Agricultural Extension, Bangkok. (in Thai)

Porra, R.J., W.A. Thompson and P.E. Kriedemann. 1989. Determination of accurate extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with four different solvents: verification of the concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectroscopy. Biochim. Biophys. Acta - Biomembr. 975(3): 384–394.

Pumhirun, J. 2005. Classification of orchid, pp. 25–27. In Commercial Dendrobium Orchids Varieties in Thailand. Department of Agriculture, Bangkok. (in Thai)

Reezi, S., M. Babalar and S. Kalantari. 2009. Silicon alleviates salt stress, decreases malondialdehyde content and affects petal color of salt-stressed cut rose (Rosa x hybrida L.) ‘Hot Lady’. Afr. J. Biotechnol. 8(8): 1502–1508.

Sonsud, T. 2015. Effect of Water Salinity on Growth and Photosynthesis in Dendrobium Sonia ‘Earsakul’. MS Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Voorhees, M.E. 1986. Infiltration rate of bentonite mine spoil as affected by amendments of gypsum, sawdust and inorganic fertilizer. Reclam. Reveg. Res. 5(4): 483–490.

Voss, D.H. 1992. Relating colorimeter measurement of plant color to the Royal Horticultural Society Colour Chart. HortScience. 27(12): 1256–1260.

Wellburn, A.R. 1994. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. J. Plant Physiol. 144(3): 307–313.

Zhao, D., C. Han, C. Zhou and J. Tao. 2015. Shade ameliorates high temperature-induced inhibition of growth in herbaceous peony (Paeonia lactiflora). Int. J. Agric. Biol. 17(5): 911–919.

Zhu, H., X. Li, W. Zhai, Y. Liu., Q. Gao, J. Liu, L. Ren, H. Chen and Y. Zhu. 2017. Effect of low light on photosynthetic properties, antioxidant enzyme activity, and anthocyanin accumulation in purple pak-choi (Brassica campestris ssp. Chinensis Makino). PLoS ONE 12(6): e0179305.