เผยแพร่แล้ว: 2021-11-20

ผลตกค้างของโซเดียมเบนทอไนต์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด

กาญจนา สร้อยทอง, เฉลิมชาติ วงศ์ลี้เจริญ, วรชาติ วิศวพิพัฒน์, ดาวจรัส เกตุโรจน์, ราชิต สราทธพันธ์, กิตติพล จิตตานุกูล, เสาวนุช ถาวรพฤกษ์

142–163

การตอบสนองของมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 80 ต่อปุ๋ยโพแทสเซียมในชุดดินวารินที่ถูกปรับปรุงด้วยเปลือกดินมันสำปะหลังต่อเนื่อง 2 ปี

สุดารัตน์ จิตเขม้น, สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ศุภิฌา ธนะจิตต์, เอิบ เขียวรื่นรมณ์, มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม

164–184