สหสัมพันธ์ของน้ำยาสกัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินกับดัชนีการเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัดในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

Main Article Content

ศิริลักษณ์ ศิริทรัพย์
มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม
สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
ณัฐพล จิตมาตย์

บทคัดย่อ

การประเมินระดับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารด้วยน้ำยาสกัดดินที่เหมาะสมและมีสหสัมพันธ์สูงกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันในดินเปรี้ยวจัดอย่างแม่นยำ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาสกัดดินสำหรับประเมินระดับความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสำหรับปาล์มน้ำมันที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด ทำการศึกษาในดินเปรี้ยวจัดที่ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจำนวน 6 บริเวณ วิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างระดับความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม โดยวิธีวิเคราะห์ดินด้วยน้ำยาสกัด 7 ชนิด (2 M KCl, Bray II, Mehlich I, Mehlich III, 1 M NH4OAc, AB-DTPA และ Na-Lactate) กับดัชนีการเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณไนโตรเจนอนินทรีย์ที่สกัดด้วยน้ำยาสกัดชนิดต่าง ๆ ไม่มีสหสัมพันธ์กับดัชนีการเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมัน แต่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีสหสัมพันธ์สูงกับดัชนีพื้นที่ใบของปาล์มน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีสหสัมพันธ์กับน้ำหนักแห้งการเติบโตทางลำต้น (r = 0.517) และอัตราการเจริญเติบโตของพืช (r = 0.531) อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (P < 0.01) ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดด้วยน้ำยาสกัด Bray II มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับการดูดใช้ฟอสฟอรัสในทางใบที่ 17 ดัชนีพื้นที่ใบ (P < 0.05) ผลผลิตทะลายปาล์มน้ำมันสด น้ำหนักแห้งการเติบโตทางลำต้น และอัตราการเจริญเติบโตของพืชอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01) ส่วนปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดด้วยน้ำยาสกัด Mehlich I และ Mehlich III มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับพื้นที่ใบของทางใบที่ 17 (P < 0.01) ซึ่งเป็นดัชนีที่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับน้ำหนักแห้งการเติบโตทางลำต้น (P < 0.05) และดัชนีพื้นที่ใบ (P < 0.01) ดังนั้น ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ที่สกัดด้วยน้ำยาสกัด Bray II และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ที่สกัดด้วยน้ำยาสกัด Mehlich I และ Mehlich III สามารถใช้เป็นดัชนีความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดินเปรี้ยวจัดเพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Adam, H., S. Jouannic, J. Escoute, Y. Duval, J.L. Verdeil and J.W. Tregear. 2005. Reproductive developmental complexity in the African oil palm (Elaeis guineensis, arecaceae). Am. J. Bot. 92(11): 1836–1852.

Allen, K., M.D. Corre, A. Tjoa and E. Veldkamp. 2015. Soil nitrogen-cycling responses to conversion of lowland forests to oil palm and rubber plantations in Sumatra, Indonesia. PLoS One. 10(7): e0133325.

Amorim, M.B., D.A. Rogeri and C. Gianello. 2021. Potassium available to corn plants extracted by ammonium acetate, ammonium chloride, mehlich-1 and mehlich-3 solutions in southern Brazilian soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 52(15): 1790–1797.

Apori, S.O., S. Adams, E. Hanyabui, M. Mohammed, M. Murongo and M. Kwasi Acheampong. 2020. Evaluation of soil fertility status in oil palm plantations in the western region of Ghana. AIMS Agric. Food. 5(4): 938–949.

Auxtero, E.A. and J. Shamshuddin. 1991. Growth of oil palm (Elaeis guineensis) seedlings on acid sulfate soils as affected by water regime and aluminium. Plant Soil. 137: 243–257.

Balasundram, S.K., P.C. Robert, D.J. Mulla and D.L. Allan. 2006. Relationship between oil palm yield and soil fertility as affected by topography in an Indonesian plantation. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 37: 1321–1337.

Behera, S.K., K. Suresh, A.K. Shukla, M. Kamireddy, R.K. Mathur and K. Majumdar. 2021. Soil and leaf potassium, calcium and magnesium in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) plantations grown on three different soils of India: status, stoichiometry and relations. Ind. Crops Prod. 168: 113589.

Bu, R., J. Lu, T. Ren, B. Liu, X. Li and R. Cong. 2015. Particulate organic matter affects soil nitrogen mineralization under two crop rotation systems. PLoS One. 10: e0143835.

Corley, R.H.V. 1973. Effects of plant density on growth and yield of oil palm. Exp. Agric. 9(2): 169–180.

Corley, R.H.V. and C.K. Mok. 1972. Effects of nitrogen, phosphorus, potassium and magnesium on growth of the oil palm. Exp. Agric. 8(4): 347–353.

Corley, R.H.V., J.J. Hardon and G.Y. Tan. 1971. Analysis of growth of the oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) I. Estimation of growth parameters and application in breeding. Euphytica. 20: 307–315.

Department of Agriculture. 2011. Oil Palm Mannual Serie 1: Recommendations for Chemical Fertilizer Use in Oil Palm Plantation. Academic Doccument No. 6/2011. Suratthani Oil Palm Research Center, Office of Agricultural Research and Development Region 7, Suratthani, Thailand. 34 pp. (in Thai)

Elwood Madden, M.E., A.S. Madden, J.D. Rimstidt, S. Zahrai, M.R. Kendall and M.A. Miller. 2012. Jarosite dissolution rates and nanoscale mineralogy. Geochim. Cosmochim. Acta. 91: 306–321.

Enger, H. and H. Riehm. 1958. Die ammoniumlaktatessigsäure-methode zur bestimmung der leichtlöslichen phosphorsäure in karbonathaltigen böden. Agrochimica. 3: 49–65. (In German)

Estefan, G., R. Sommer and J. Ryan. 2013. Methods of Soil, Plant, and Water Analysis: A Manual for the West Asia and North Africa Region. 3rd edition. International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Beirut, Lebanon.

Fairhurst, T.H. and E. Mutert. 1999. Interpretation and management of oil palm leaf analysis data. Better Crops International. 13(1): 48–51.

Hardon, J., C. Williams and I. Watson. 1969. Leaf area and yield in the oil palm in Malaya. Exp. Agric. 5: 25–32.

Jaroenkietkajorn, U. and S.H. Gheewala. 2021. Land suitability assessment for oil palm plantations in Thailand. Sustain. Prod. Consum. 28: 1104–1113.

Jones Jr., J.B. 1998. Soil test methods: past, present, and future use of soil extractants. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29(11–14): 1543–1552.

Jourdan, C. and H. Rey. 1997. Architecture and development of the oil-palm (Elaeis guineensis Jacq.) root system. Plant Soil. 189: 33–48.

Kachurina, O.M., H. Zhang, W.R. Raun and E.G. Krenzer. 2000. Simultaneous determination of soil aluminum, ammonium- and nitrate-nitrogen using 1 M potassium chloride extraction. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 31: 893–903.

Keene, A., M.D. Melville and B. Macdonald. 2004. Using potassium potentials to examine nutrient availability in an acid sulfate soil landscape, northern Australia. In Proc. the 3rd Australian New Zealand Soils Conference, 5–9 December 2004, University of Sydney, Australia.

Krairapanond, A., A. Jugsujinda and W.H. Jr. Patrick. 1993. Phosphorus sorption characteristics in acid sulfate soils of Thailand: effect of uncontrolled and controlled soil redox potential (Eh) and pH. Plant Soil. 157(2): 227–237.

Kristensen, E., S.I. Ahmed and A.H. Devol. 1995. Aerobic and anaerobic decomposition of organic matter in marine sediment: Which is fastest? Limnol. Oceanogr. 40(8): 1430–1437.

Lewis, K., E. Rumpang, L.K. Kho, J. McCalmont, Y.A. Teh, A. Gallego-Sala and T.C. Hill. 2020. An assessment of oil palm plantation aboveground biomass stocks on tropical peat using destructive and non-destructive methods. Sci. Rep. 10: 2230.

Ljung, K., F. Maley, A. Cook and P. Weinstein. 2009. Acid sulfate soils and human health--a millennium ecosystem assessment. Environ. Int. 35(8): 1234–1242.

Locke, M.A. and R.G. Hanson. 1991. Calibration of corn response to Bray I, Bray II, and Mehlich II extractable soil phosphorus. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 22(11–12): 1101–1121.

Mehlich, A. 1984. Mehlich 3 soil test extractant: a modification of Mehlich 2 extractant. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 15(12): 1409–1416.

Mirande-Ney, C., G. Tcherkez, F. Gilard, J. Ghashghaie and E. Lamade. 2019. Effects of potassium fertilization on oil palm fruit metabolism and mesocarp lipid accumulation. J. Agric. Food Chem. 67: 9432–9440.

Mirande-Ney, C., G. Tcherkez, T. Balliau, M. Zivy, F. Gilard, J. Cui, J. Ghashghaie and E. Lamade. 2020. Metabolic leaf responses to potassium availability in oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) trees grown in the field. Environ. Exp. Bot. 175: 104062.

Mitchell, R.D.J., R. Harrison, K.J. Russell and J. Webb. 2000. The effect of crop residue incorporation date on soil inorganic nitrogen, nitrate leaching and nitrogen mineralization. Biol. Fertil. Soils. 32: 294–301.

Mylavarapu, R.S., J.F. Sanchez, J.H. Nguyen and J.M. Bartos. 2002. Evaluation of Mehlich-1 and Mehlich-3 extraction procedures for plant nutrients in acid mineral soils of Florida. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33(5–6): 807–820.

Palko, J. and K. Weppling. 1994. Lime requirement experiments in acid sulphate soils. Acta Agric. Scand. -B Soil Plant Sci. 44(3): 149–156.

Palykaew, S., A. Suddhiprakarn, I. Kheoruenromne and N. Chittamart. 2016. Suitability of acid sulfate soils for growing oil palm in central plain, Thailand. In Proc. the 54th Kasetsart University Annual Conference, 2–5 February 2016, p.39–46. (In Thai)

Purwanto, O.D. and Sudradjat. 2020. Determination of optimum rate of phosphorus and potassium fertilizers for a four-year-old oil palm (Elaeis guineensis Jacq.). IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 418: 012048.

Rifqi Hidayat, A. and A. Fahmi. 2020. Impact of land reclamation on acid sulfate soil and its mitigation. BIO Web Conf. 20: 01002.

Ritchie, G.S.P. 1995. Soluble aluminium in acidic soils: principles and practicalities. Plant Soil. 171: 17–27.

Rousk, K., A. Michelsen and J. Rousk. 2016. Microbial control of soil organic matter mineralization responses to labile carbon in subarctic climate change treatments. Glob. Chang. Biol. 22(12): 4150–4161.

Shamshuddin, J., S. Muhrizal, I. Fauziah and M.H.A. Husni. 2004. Effects of adding organic materials to an acid sulfate soil on the growth of cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings. Sci. Total Environ. 323(1–3): 33–45.

Soltanpour, P.N. and A.P. Schwab. 1977. A new soil test for simultaneous extraction of macroand micro-nutrients in alkaline soils. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 8: 195–207.

Sukitprapanon, T., A. Suddhiprakarn, I. Kheoruenromne, S. Anusontpornperm and R.J. Gilkes. 2015. Forms of acidity in potential, active and post-active acid sulfate soils in Thailand. Thai J. Agric. Sci. 48(3): 133–146.

Tarmizi, A.M. and D. Mohd Tayeb. 2006. Nutrient Demands of Tenera Oil Palm Planted on Inland Soil of Malaysia. Malaysian Palm Oil Board, Malaysia. 204 pp.

Wang, H., W. Cheng, T. Li., J. Zhou and X. Chen. 2016. Can nonexchangeable potassium be differentiated from structural potassium in soils?. Pedosphere. 26: 206–215.

Wuenscher, R., H. Unterfrauner, R. Peticzka and F. Zehetner. 2015. A comparison of 14 soil phosphorus extraction methods applied to 50 agricultural soils from Central Europe. Plant Soil Environ. 61: 86–96.