เผยแพร่แล้ว: 2022-04-20

ผลการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยธาตุอาหารและฮอร์โมนพืชต่อการงอกและการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

พงศกร นิตย์มี, ธิดารัตน์ มีศรี, จักรกฤษณ์ ศรีแสง, ธีระวัฒน์ ศรีสุข, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, ภัทรา ประทับกอง, เรวัตร จินดาเจี่ย, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี

250–262

ผลของการให้น้ำแบบน้ำหยดบนดินและใต้ผิวดินด้วยระบบอัตโนมัติที่มีต่อผลผลิตของมันสำปะหลังเก็บเกี่ยวอายุสั้นที่ปลูกปลายฝน

นราชัย โพธิ์สาร, เอ็จ สโรบล, สุดสายสิน แก้วเรือง, สุเมศ ทับเงิน, นพศูล สมุทรทอง, ภานุพงษ์ คงจิว, นรชัย ช่วยพรัด, สุตเขตต์ นาคะเสถียร

307–324

อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum และวิธีทดสอบความงอกต่อการงอกและการเจริญเติบโตในระยะกล้าของข้าวอินดิกาและจาโปนิกา

รัตนาวดี จุ้ยพันธุ์, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, พงศกร นิตย์มี, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงศ์สัจจานันท์, เตชิตา ปิ่นสันเทียะ, เรวัตร จินดาเจี่ย, จรรยา มุ่งงาม, ภัทรา ประทับกอง, น้ำฝน ชาชัย, จักรกฤษณ์ ศรีแสง

325–340

คุณภาพน้ำและความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำรัตนัย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

พรทิศา ทองสนิทกาญจน์, ธนภัทร วรปัสสุ, ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์, ภูวิรัตน์ ทรัพย์สิน

341–354