การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยในประเทศไทยด้วยแบบจำลอง AquaCrop

Main Article Content

ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์
พงศ์ธร เพียรพิทักษ์
ปรางทิพย์ อุนจะนำ
พาฝัน อภิปริญญา

บทคัดย่อ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ปริมาณผลผลิตต่อไร่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตอ้อยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2573 และ 2603 ร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ด้วยแบบจำลอง AquaCrop
วิธีดำเนินการวิจัย: ใช้ข้อมูลจากเกษตรกรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562–2564 เป็นปีฐาน วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายวัน จำนวน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ และรังสีดวงอาทิตย์ ข้อมูลการจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตจากแบบจำลอง PRECIS และข้อมูลการจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Special Report Emissions Scenarios, SRES) รูปแบบการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก (A2) และการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (B2) พร้อมวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ผลการวิจัย: ปีฐานมีผลผลิตเฉลี่ย 8.73 ตันต่อไร่ และเมื่อนำมาคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2573 ทั้งรูปแบบ A2 และ B2 มีแนวโน้มลดลงจากปีฐาน ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 8.60 และ 8.70 ตันต่อไร่ ตามลำดับ ในขณะที่ปี พ.ศ. 2603 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีฐาน ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 9.14 และ 8.90 ตันต่อไร่ ตามลำดับ ผลผลิตในปีคาดการณ์ไม่แตกต่างจากผลผลิตในปีฐาน ยกเว้นปี พ.ศ. 2603 ในรูปแบบ A2 ที่คาดการณ์ผลผลิตอ้อยจากปี พ.ศ. 2563 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2573 และ 2563
สรุป: ข้อมูลจากการคาดการณ์อาจสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและวางแผนการทำเกษตรกรรมที่รวมถึงการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonpradub, S., S. Ratanasriwong, V. Sarawat, P. Kapetch, K. Ek-un, W. Damrhikhemtrakul, I. Buddhasimma and K. Pannangpetch. 2009. Impact of global warming on three major field crops production of Thailand. KKU Res. J. 14(7): 626–649. (in Thai)

Chidthaisong, A. 2010. Thailand Climate Change Information. Volume 2 Climate Models and Future Climate. The Thailand Research Fund, Bangkok, Thailand. 176 pp. (in Thai)

Khansila, T., W. Mongkonthum and P. Phetcharaburanin. 2014. Factors affecting the selection of growing sugarcane in Nam Phong district, KhonKaen province, pp. 449–460. In Proc. the 15th Graduate Research Conferences, March 28, 2014. (in Thai)

Moonsri, K. and P. Pochanart. 2019. The effect of climate change on sugarcane productivity in Northeastern Thailand. Journal of Environmental Management. 15(2): 46–61. https://doi.org/10.14456/jem.2019.10. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. 2021. Situation of Important Agricultural Products and Trends in 2021. Available Source: https://www.opsmoac.go.th/nakhonphanom-dwlfiles-431991791110, September 8, 2021. (in Thai)

Office of the Cane and Sugar Board. 2021. Sugarcane Planting Situation Report 2021/22. Available Source: http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/13813-1585.pdf, April 18, 2023. (in Thai)

Office of the Cane and Sugar Fund. 2020. Establishment History. Available Source: http://www.ocsf.or.th/ShowContent.aspx?id=300048, September 8, 2021. (in Thai)

Plengwuttikrai, N. and E. Kositsakulchai. 2020. Application of AquaCrop model for simulation of the RD43 rice cultivation under different soil fertilities, pp. 117–123. In Proc. the 21st TSAE National Conference, July 30–31, 2020. (in Thai)

Poungchompu, S., K. Tsuneo and P. Poungchompu. 2012. Aspects of the aging farming population and food security in agriculture for Thailand and Japan. Int. J. Environ. Rural Dev. 3(1): 102–107. https://doi.org/10.32115/ijerd.3.1_102.

Saranukromthai. n.d. Sugarcane Saranukromthai for Youth. Volume 5. Available Source: https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=5&chap=3&page=t5-3-infodetail01.html, February 28, 2023. (in Thai)

Srithamboon, S. 2011. Organic agriculture: a way of Thai farmers under global warming. Nakhon Phanom University Journal. 1(2): 24–30. (in Thai)

Steduto, P., T.C. Hsiao, D. Raes and E. Fereres. 2009. AquaCrop—the FAO crop model to simulate yield response to water: I. concepts and underlying principles. Agron. J. 101(3): 426–437. https://doi.org/10.2134/agronj2008.0139s.

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. 2017. Biology Volume 3: Photosynthesis. Available Source: https://www.scimath.org/e-books/10300/flippingbook/index.html#227/z, April 18, 2023. (in Thai)

Veerakachen, W., M. Raksapatcharawong and H. Sitthi. 2020. Prototype development of SMART agriculture platform integrating remote sensing technology with AquaCrop model. NBTC Journal. 4(4): 155–177. (in Thai)