เผยแพร่แล้ว: 2023-10-24

การทดสอบสมรรถนะการผสมเพื่อการคัดเลือกเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดจากพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมทางการค้า

สิทธินันต์ จองโพธิ์, จงกลลดา พลายดี, นิพัทธ์ฌา พอบขุนทด, ศรันย์ หงษาครประเสริฐ

274–289

การคาดการณ์ผลผลิตอ้อยในประเทศไทยด้วยแบบจำลอง AquaCrop

ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์, พงศ์ธร เพียรพิทักษ์, ปรางทิพย์ อุนจะนำ, พาฝัน อภิปริญญา

290–304