เผยแพร่แล้ว: 2024-03-06

การประเมินความพร้อมต่อการทำเกษตรอัจฉริยะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดปทุมธานี

วีรชาติ สุขรัตนไชยกุล, พิชัย ทองดีเลิศ, พัชราวดี ศรีบุญเรือง

1–15

การชักนำการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของบัวบกสายพันธุ์พื้นเมืองของไทยด้วยรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน

น้ำฝน ชาชัย, บัณฑิตา เพ็ญสุริยะ, มนัสชนก เกตกลางดอน, พงศกร นิตย์มี, พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี, สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์, ภัทรา ประทับกอง, เรวัตร จินดาเจี่ย, จรรยา มุ่งงาม, ปราโมทย์ ไตรบุญ, จักรกฤษณ์ ศรีแสง

32–50

ประสิทธิภาพสารสกัดหยาบแห้วหมู (Cyperus rotundus L.) ในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Spodoptera frugiperda (J.E. Smith)) ในสภาพห้องปฏิบัติการ

คริษฐ์ ปัจฉิมนันท์, วันชัย ปลื้มภานุภัทร, ลลิตา พิมสว่าง, วสกร บัลลังก์โพธิ์

51–62

ผลของความร้อนในการกำจัดเชื้อไวรัส Cymbidium mosaic virus ในระยะโปรโตคอร์มไลค์บอดี้ของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ขาวสนาน

วงศกร เสือสืบพันธ์, ดวงพร บุญชัย, เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, พัชรียา บุญกอแก้ว

63–78

การคาดการณ์ผลผลิตข้าวในประเทศไทยด้วยแบบจำลอง AquaCrop

ยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์, พงศ์ธร เพียรพิทักษ์, ปรางทิพย์ อุนจะนำ, พาฝัน อภิปริญญา

79–92