บรรณาธิการ  

           ดร.มานิต บุญประเสริฐ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ    

           นางสาวทิพนาถ ชารีรักษ์       

กองบรรณาธิการ  

           รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

           รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์                            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

           รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไชยโส                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์                        มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ นิ่มกุลรัตน์                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์           วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี ไทยพานิช                      มหาวิทยาลัยสยาม

ฝ่ายจัดการและเลขานุการกองบรรณาธิการ

           นางสาวนราวดี เฉพาะตน