Submission

การเตรียมต้นฉบับ

1. การพิมพ์ต้นฉบับจะต้องพิมพ์ตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตาม template ซึ่งสามารถ Download ได้จากด้านล่าง

2. บทความอาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องมีความยาวประมาณ 10-15 หน้าของ template

3. ผู้เขียนบทความทุกคนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ-นามสกุลของผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด และอีเมล์ ให้ชัดเจน

4. บทคัดย่อมีความยาวประมาณ 100-200 คำ และมีคำสำคัญ (Key words) 4-5 คำโดยบทความภาษาไทยต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษด้วย

5. ส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง แบ่งเป็น / คอลัมน์

            5.1 บทความวิจัยควรประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ สมมติฐาน (ถ้ามี) ประโยชน์ที่ได้รับ วิธีดำเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง

            5.2 บทความวิชาการประกอบด้วย บทนำ สรุปผล ข้อเสนอแนะ เอกสารอ้างอิง รายการอ้างอิงแยกภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เรียงตามลำดับตัวอักษร) ตามรูปแบบที่กำหนด

หมายเหตุ ตาราง และภาพประกอบให้แทรกในเนื้อเรื่อง โดยจัดเป็น 1 คอลัมน์

6. ต้นฉบับสามารถส่งได้ทางระบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยกองบรรณาธิการจะนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิให้พิจารณาบทความตามสาขาวิชาเพื่อประเมินคุณภาพและความเหมาะสมก่อนการตอบรับ
7. เมื่อบทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ในกรณีที่ผลการประเมินระบุให้ต้องปรับปรุงหรือแก้ไข ผู้เขียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ตัวอย่างบทความวิจัย

ตัวอย่างบทความวิชาการ