ผู้ประเมิน

สำหรับผู้ประเมิน (peer reviewer)

 
ขั้นตอนของผู้ประเมินบทความ (คลิกที่นี่)  ลงทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ลงทะเบียน)
 
 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ และแจ้งต่อบรรณาธิการเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน

 

2. ผู้ประเมินควรให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการ ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ และหากผู้ประเมินพบความซ้ำซ้อนของบทความที่อ่านกับบทความอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ โปรดแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย

 

3. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบทความที่อ่านต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง