กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รองบรรณาธิการ

ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ปวีณา สาลีทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 

 

ศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกษียณอายุ)

 

ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกษียณอายุ)

 

ศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทร์แดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกษียณอายุ)

 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

พล.อ.ต.ศ.ดร.สรกฤช ศรีเกษม

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (เกษียณอายุ)

กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย  

 

 

  ศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ศ.ดร.สุรพล แสนสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  รศ.ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.บุญเสถียร บุญสูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  รศ.ดร.กริช สมกันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  รศ.ดร.บรรจง บุญชม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ผศ.ดร.รัตติกาล เสนน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
  ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
  ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ผศ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ผศ.ดร.น.สพ.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.ทิวากร อำพาพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.นิตยา ภูงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.ปรัชญา บำรุงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.เรวัฒน์ เติมกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ดร.สุริยา อุดด้วง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์