กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รองบรรณาธิการ

ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.ปวีณา สาลีทอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 

 

ศ.ดร.สนั่น จอกลอย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ศ.ดร.อนันต์ พลธานี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ศ.ดร.อลงกลด แทนออมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.สิงหนาท พวงจันทร์แดง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

พล.อ.ต.ศ.ดร.สรกฤช ศรีเกษม

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย  

 

 

 

รศ.ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

รศ.ดร.วิศิษฐิพร สุขสมบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

รศ.ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.อรพินท์ จินตสถาพร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.บุญเสถียร บุญสูง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.กริช สมกันธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

รศ.ดร.สุรพล แสนสุข

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.บรรจง บุญชม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.บัณฑิต ยวงสร้อย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผศ.ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผศ.ดร.อรอนงค์ ภูสีฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

ผศ.ดร.พัชรินทร์ อาตมียะนันท์

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

ผศ.ดร.สุจินต์ จิระชีวะนันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผศ.ดร.รัตติกาล เสนน้อย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

 

ผศ.ดร.น.สพ.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.รัตนจิรา รัตนประเสริฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ เกตุตากแดด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.สุริยา อุดด้วง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.ปรัชญา บำรุงกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.นิตยา ภูงาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.ทิวากร อำพาพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 

ดร.เรวัฒน์ เติมกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์