About the Journal

    วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาด้านเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน , พฤษภาคม - สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม ,( double blinded ) เปิดรับบทความประกอบด้วย 3 สาขาวิชา ดังนี้สาขาเกษตรศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ