ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

03-12-2019

วารสารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ผ่านเว็บไซต์  https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป