เปิดรับบทความปีที่ 1 ฉบับที่ 2

23-04-2020
วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป