เปิดรับบทความปีที่ 1 ฉบับที่ 3

10-09-2020

วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป