เปิดรับบทความปีที่ 4 ฉบับที่ 1

12-01-2023

วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2566 ผ่านเว็บไซต์

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป