เปิดรับบทความปีที่ 5 ฉบับที่ 1

29-12-2023

วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2567 ผ่านเว็บไซต์

 https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป