เปิดรับบทความปีที่ 5 ฉบับที่ 2

26-04-2024

วารสารวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/atj/index 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป