ประสิทธิภาพและการจำแนกชนิดของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการควบคุมเชื้อ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก

ผู้แต่ง

  • สุวิจักขณ์ สมจินดา
  • ดุสิต อธินุวัฒน์
  • วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ Thammasat University

คำสำคัญ:

แบคทีเรียที่มีประโยชน์, พริก, ควบคุมโรค, โรคแอนแทรคโนส

บทคัดย่อ

            คัดแยกแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากผลพริก ได้ทั้งหมด 121 ไอโซเลทจากตัวอย่างพริก 20 ตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตามลักษณะโคโลนีบนอาหาร nutrient glucose agar และเมื่อนํามาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนส ด้วยวิธี Dual culture บนอาหาร potato dextrose agar (PDA) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบว่า แบคทีเรียที่มีประโยชน์ไอโซเลท TU089, TU101 และ TU121 มีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย เท่ากับ 85.55, 78.33 และ 88.33% ตามลำดับ และให้ผลการยับยั้งดีกว่าการใช้สารเคมี เมื่อเปรียบเทียบกับสารคาร์เบนดาซิม (36.66%) โดยเมื่อจำแนกชนิดตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และชีวเคมี โดยเทียบเคียงกับตำราของ Bergey's Manual of Determinative Bacteriology พบว่า TU089, TU101 และ TU121 มีความคล้ายคลึงกับ Bacillus subtilis, B. licheniformis และ B. megaterium ตามลำดับ

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020 — Updated on 23-04-2020

Versions