ชนิดของอาหารเสริมที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลด

ผู้แต่ง

  • กฤติมา เสาวกูล คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • สำเนาว์ เสาวกูล
  • กษมา ด่านวันดี

คำสำคัญ:

อาหารเอาหารเสริม, การอนุบาล, ลูกปลาหลด

บทคัดย่อ

            การศึกษาชนิดของอาหารเสริมที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดทำการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 ใช้ลูกปลาหลดที่ได้จากการเพาะพันธุ์อายุ 3 วันมาอนุบาลเป็นระยะเวลา 30 วัน โดยใช้อาหารเสริมที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ให้ไรแดงเป็นอาหาร (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ไรแดงเสริมด้วยวิตามินซี และกลุ่มที่ 3 ให้ไรแดงเสริมด้วยกรดไขมัน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ลูกปลาหลดที่ให้ ไรแดงเสริมด้วยกรดไขมันเป็นอาหาร (T3) มีน้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ2.57x10-4±3.06x10-6  กรัมต่อตัว แตกต่างจากลูกปลาหลดที่ใช้ไรแดงเป็นอาหาร (T1) มีน้ำหนักเฉลี่ยต่ำที่สุดเท่ากับ 2.40x10-4±7.00x10-6 กรัมต่อตัว ส่วนลูกปลาหลดที่ให้ไรแดงเสริมด้วยวิตามินซีเป็นส่วนผสมในอาหาร (T2) มีน้ำหนักเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติกับกลุ่มการทดลองที่ 1 และ 3 โดยมีค่าเท่ากับ 2.48x10-4±2.52x10-6 กรัมต่อตัว

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020 — Updated on 23-04-2020

Versions