ระบบจัดตารางเรียนตารางสอนด้วยเทคนิคการลากวาง

ผู้แต่ง

  • จีรนันท์ ตะสันเทียะ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • บุญเหลือ นาบำรุง
  • อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล
  • ชนาธิป กุนอก
  • ชัยณรงค์ แสนมี

คำสำคัญ:

ระบบจัดตาราง, ตารางเรียนตารางสอน, ลากวาง

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนด้วยเทคนิคการลากวาง โรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ โดยนำเทคนิคการลากวาง (Drag and Drop) เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบ มีเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรม Visual Studio Code ภาษาที่ใช้ PHP, JavaScript Library(jQuery) ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Linux Ubuntu Server และ Apache Web Server การทดสอบระบบจะใช้การทดสอบการทำงานทุกฟังก์ชัน (Black Box Testing) และมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องกับระบบ ผลการทดสอบการทำงานสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน สามารถทำงานตามขอบเขตที่กำหนดไว้ ผลประเมินความพึงพอใจของระบบทั้ง 3 ส่วน คือส่วนของเจ้าหน้าที่จำนวน 1 คน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่  = 4.27, S.D. = 0.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ส่วนของหัวหน้ากลุ่มสาระจำนวน 5 คน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่  = 4.06, S.D. = 0.26 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี และส่วนของผู้อำนวยการจำนวน 1 คน พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ที่ = 3.91, S.D. = 0.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของระบบการจัดตารางเรียนตารางสอนโรงเรียนไทรแก้ววิทยา จังหวัดสุรินทร์ นี้มีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ระดับดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

เผยแพร่แล้ว

29-08-2020 — Updated on 29-08-2020

Versions