พฤติกรรมการตอบสนองต่อพอลิเอไมด์

ผู้แต่ง

  • ภาณุเมศวร์ สุชศรีศิริวัชร
  • จิรวัฒน์ รักการ
  • โปเสก ภาณุรัตน์
  • เรวัฒน์ เติมกล้า

คำสำคัญ:

เทอร์โมพลาสติก ความเค้น ความเครียด นิวโตรเนียน

บทคัดย่อ

เทอร์โมพลาสติก เป็นพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวลงและเมื่อเย็นลงจะแข็ง สามารถเปลี่ยนรูปได้ ในเชิงอุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติกเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางสำหรับการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการบรรจุเพื่อเกิดมูลค่าและรักษาชิ้นงานรวมถึงการส่งออก อย่างไรก็ตามค่าความแข็งแรงของวัสดุและมอดูลัสทั้งสองนี้ล้วนมีความยืดหยุ่นต่ำ รวมถึงวิธีการผลิตขึ้นรูปในเชิงอุตสาหกรรม ในงานวิจัยค้นคว้าถึงการตอบสนองพฤติกรรมทางอีลาสติก ได้แก่ การให้ความร้อนสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เกิดขึ้น ลักษณะการไหลนิวโตรเนียนและหาผลกระทบจากสมการที่แตกต่างกันในแต่ละบทความเพื่อหาสมรรถนะที่เกิดขึ้น ผลจากการศึกษา การทดลองมีทั้งหมด 2 วิธี 1) วิธีการให้ความร้อนเมื่อเวลาผ่านไปหาจุดการคืนรูปอิสระ ความสัมพันธ์ความเค้นและความเครียด และ 2) วิธีการไหลเมื่อให้ความร้อนอุณหภูมิที่แตกต่างหาทิศทางในการไหล วิธีที่ 1) เมื่อให้ความร้อนช่วง 0.-100 องศาเซลเซียส พลาสติกกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยทีมอดูรัสเข้าสู่กระบวนใยแก้วซึ่งทำให้พลาสติกยืดได้เต็มตัว ในช่วง 350 องศาเซลเซียส ความเบี่ยงเบนในการเปรียบเทียบผลต่างกันอยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากอเดียแบติกทำให้วัสดุผันกลับ ผลในวิธีที่ 2 พฤติกรรมการไหลลู่เข้าสู่สัมประสิทธิ์ความเบี่ยงเบนที่ 0.90 เป็นต้นไปจึงบ่งบอกถึงพฤติกรรมการไหลความเป็นนิวโตรเนียนเชิงเส้น

เผยแพร่แล้ว

23-04-2020 — Updated on 23-04-2020

Versions