การออกแบบระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการ ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • อภินันทิชัย โจมสติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

ระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริง, การนำทางค้นหา, ประสิทธิภาพระบบ

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีศึกษาสภาพปัญหาและเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนในด้านความต้องการระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้งาน มีการทดสอบประสิทธิภาพใน 2 ขั้นตอน คือ การทดลองในขั้นแอลฟา (Alpha Testing) เป็นการทดลองในขั้นต้นเพื่อหาข้อบกพร่องหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยผู้วิจัย และทดลองในขั้นเบต้า (Beta Testing) เป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จำนวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 30 คน โดยวิธีการคัดเลือกอย่างง่าย การประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จากกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจำนวน 30 คน โดยผลการประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในภาพรวม พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ( =3.76: S.D.=0.48) สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพระบบภูมิสารสนเทศเสมือนจริงนำทางการค้นหาตำแหน่งส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สามารถใช้ในการแนะนำเส้นทางสำหรับการติดต่อประสานงานหรืองานอื่นกับส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จริง โดยการนำกราฟิกรูปแบบ 3 มิติเข้ามาช่วยในการนำเสนอให้เห็นภาพที่ชัดเจนและมีความน่าสนใจแก่ผู้ใช้งานระบบได้

เผยแพร่แล้ว

29-08-2020 — Updated on 29-08-2020

Versions