ระบบทำความเย็นแบบอัดไอร่วมกับอีเจ็คเตอร์

ผู้แต่ง

  • ชญานนท์ แสงมณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • วุฒิชัย สิทธิวงษ์

คำสำคัญ:

อีเจ็คเตอร์ ระบบทำความเย็น อัตราส่วนเหนี่ยวนำ

บทคัดย่อ

       งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์สมรรถนะและการใช้พลังงานไฟฟ้าของระบบทำความเย็นแบบอัดไอกับระบบทำความเย็นแบบอัดไอร่วมกับอีเจ็คเตอร์ ทำการทดลอง 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ระบบทำความเย็นแบบอัดไอมาตรฐาน กรณีที่ 2 ระบบทำความเย็นแบบอัดไอร่วมกับอีเจ็คเตอร์ที่ติดตั้งอีเจ็คเตอร์บริเวณทางออกของเครื่องควบแน่น และกรณีที่ 3 ระบบทำความเย็นแบบอัดไอร่วมกับอีเจ็คเตอร์ที่ติดตั้งอิเจ็คเตอร์บริเวณทางออกของเครื่องอัดไอ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์ร่วมมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงกว่าระบบทำความเย็นแบบอัดไอแบบมาตรฐาน ในขณะที่อัตราการใช้ไฟฟ้าของระบบทำความเย็นแบบอัดไอที่ใช้อีเจ็คเตอร์ร่วมมีค่าต่ำกว่าระบบทำความเย็นแบบอัดไอ

เผยแพร่แล้ว

29-08-2020 — Updated on 29-08-2020

Versions