อิทธิพลของปุ๋ยมูลไก่ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศพันธุ์ต่าง ๆ

ผู้แต่ง

  • รัตนจิรา รัตนประเสริฐ Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus
  • รัชนี พุทธา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
  • ยุพา บุตรดาพงษ์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • รัตติกาล เสนน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

คำสำคัญ:

ปุ๋ยมูลสัตว์, พืชทนแล้ง, พืชเพื่อสุขภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยมูลไก่และพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมันเทศ ทำการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ วางแผนการทดลองแบบ Split plot in randomized complete block design (RCBD) จำนวน 3 ซ้ำ เดือนกันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560  โดยกำหนดให้ปัจจัยหลักคืออัตราปุ๋ยมูลไก่ 3 อัตราคือ ไม่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย 1 และ 2 ตัน/ไร่ และปัจจัยรองคือพันธุ์มันเทศ 3 พันธุ์คือ พันธุ์ T101 พจ. 65-16 และ SR1601 ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของปุ๋ยมูลไก่มีผลทำให้ความยาวเถาของมันเทศทั้ง 3 พันธุ์เพิ่มสูงขึ้น (อายุ 30 และ 90 วันหลังปลูก) และพบว่าผลของอัตราปุ๋ยมูลไก่มีผลทำให้จำนวนหัว/ต้น และน้ำหนักหัวสดสูงขึ้นทั้ง 3 พันธุ์ โดยพันธุ์ T101 ที่ได้รับปุ๋ยมูลไก่อัตรา 2 ตัน/ไร่ ได้รับผลผลิตหัวสดสูงสุด 2,346.7 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนพันธุ์ SR1601 พจ. 65-16 และ T101 ให้ผลผลิตหัวสดเมื่อได้รับปุ๋ย 1 ตัน/ไร่ คือ 1,502.0 และ 2,195.3 และ 2,302.0 กิโลกรัม/ไร่ ตามลำดับ อีกทั้งพบเฉพาะปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอัตราปุ๋ยมูลไก่และพันธุ์มันเทศต่อลักษณะจำนวนหัว/ต้น จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าการปลูกมันเทศพันธุ์ T101 ร่วมกับการใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 1 ตัน/ไร่ เป็นวิธีที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการผลิตมันเทศในพื้นที่ดังกล่าว

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020 — Updated on 29-12-2020

Versions