ผลของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข. สุรินทร์
  • ศิริพร มุลาลินน์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • สุภาวดี ตั้งธีระวัฒนะ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

ผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42, บรรจุภัณฑ์, คุณภาพ

บทคัดย่อ

ผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42 มีอายุการวางจำหน่ายสั้นเพียง 1-2 วัน ภายใต้สภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และสภาพบรรยากาศปกติ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายหลังการเก็บเกี่ยวผลหม่อนพันธุ์กำแพงแสน 42 ทำการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพและระบบการเก็บรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) จำนวน 4 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ประกอบด้วย กรรมวิธีที่ 1 ไม่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ (ชุดควบคุม)  กรรมวิธีที่ 2 บรรจุลงในถุงโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Low density polyethylene; LDPE) กรรมวิธีที่ 3  บรรจุในถาดโฟมแล้วหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl chloride ; PVC) และกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในกล่องพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate; PET) จากนั้นนำไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10±2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90±2  จากผลการทดลองพบว่าผลหม่อนที่บรรจุในถุง LDPE สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสี  การสูญเสียน้ำหนัก  และยับยั้งการเกิดโรคในผลหม่อนได้  เนื่องจากภายในบรรจุภัณฑ์มีก๊าซ O2 ต่ำ และ CO2 สูง แต่กลับไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตทั้งปริมาณ TSS และ TA

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020 — Updated on 29-12-2020

Versions