ระเบียบวิธีฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการจัดเรียงกล่องบรรจุอาหารในตู้คอนเทนเนอร์

ผู้แต่ง

  • ธวัชชัย บุญทัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • เพ็ญภัค ศิริมาก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  • สัญชัย ยอดมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
  • อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  • ไกรศักดิ์ จันทรโกเมท คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำสำคัญ:

วิธีฮิวริสติกส์, วิธีเชิงพันธุกรรม, ปัญหาการบรรจุกล่องอาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความต้องการทางด้านอาหารของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านกระบวนการขนส่ง จากโรงงานการผลิตหรือธุรกิจการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุ การเคลื่อนย้าย ซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ ดังนั้นงานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการจัดการ การบรรจุกล่องบรรจุอาหารใน 3 มิติ เพื่อที่จะลดช่องว่างในตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งสินค้า ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการขนส่งโดยใช้อัลกอริทึมของฮิวริสติกส์แบบวิธีเชิงพันธุกรรมร่วมกับการจัดวางแบบแบบทดสอบจุดตัดตามลำดับแกน (GA-AOT) และการจัดวางแบบจุดมุมร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรม (GA-CPP) และนำรูปแบบทั้งสองมาเปรียบเทียบกัน ผลปรากฏว่ารูปแบบการจัดวางแบบจุดมุมร่วมกับวิธีเชิงพันธุกรรม GA-CPP ได้ผลดีกว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุน้อยที่สุด

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020 — Updated on 29-12-2020

Versions