การออกแบบและสร้างระบบโรยข้าวเมล็ดเดี่ยวอัตโนมัติโดยใช้ถาดคัดเมล็ดพันธุ์

ผู้แต่ง

  • บรรลุ เพียชิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • กิตติคุณ ปิตุพรหมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • สมาน คันทรินธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • กฤษณพันธ์ ศรีมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • วีรยุทธ จี้เพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

เครื่องโรยข้าว, เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรม, วัสดุปลูก, เครื่องจักรกลเกษตร, เกษตรอัจฉริยะ

บทคัดย่อ

การออกแบบและสร้างเครื่องโรยข้าวเมล็ดเดี่ยวแบบอัตโนมัติ โดยมีส่วนประกอบหลักได้แก่ 1) ชุดโครงสร้าง 2) ชุดลำเลียงถาดปลูก 3) ชุดป้อนวัสดุปลูก (ก่อนโรย) 4) ชุดโรยข้าวเมล็ดเดี่ยว 5) ชุดป้อนวัสดุปลูก(หลังโรย) และ 6) ชุดควบคุมการทำงานอัตโนมัติ จากผลการศึกษาพบว่า ชุดลำเลียงถาดปลูกมีความเร็วเชิงเส้นในการลำเลียงที่เหมาะสม เท่ากับ 16.67 เมตรต่อนาที (0.28 เมตรต่อวินาที) ชุดป้อนวัสดุปลูก (ก่อนโรย) มีมุมการไหลของวัสดุปลูกเท่ากับ 30 องศา ความเร็วรอบมอเตอร์สั่นสะเทือนเท่ากับ 1,673 รอบต่อนาที ส่งผลทำให้มีอัตราการป้อนวัสดุปลูก (ก่อนโรย) เท่ากับ 67 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถควบคุมปริมาณการป้อนวัสดุปลูกได้ตามความต้องการคือ ความสูง ½ ของหลุมถาดปลูก สำหรับชุดโรยข้าวเมล็ดเดี่ยวกำหนดมุมเอียงเท่ากับ 16 องศา ร่วมกับการทำงานของชุดมอเตอร์สั่นสะเทือนตัวที่ 1 และ ตัวที่ 2 ที่ระดับความเร็วรอบ 1,818 และ 1,648 รอบต่อนาที ตามลำดับ ซึ่งส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพในการโรยข้าวเมล็ดเดี่ยวลงหลุมสูงสุดคือ มีค่าเท่ากับ 92 เปอร์เซ็นต์

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020 — Updated on 29-12-2020

Versions