ผลของการใช้ปุ๋ยหมักปอเทืองต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล่อน

Authors

  • วิณากร ที่รัก สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ, งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย 13180
  • วนิดา สำราญรัมย์

Keywords:

ปุ๋ยหมักปอเทือง, ดินด่าง, การผลิต, เมล่อน

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตเมล่อนที่ปลูกในดินด่างผสมปุ๋ยหมักปอเทืองปริมาณต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จำนวน 5 กรรมวิธี ได้แก่ ดินด่างผสมปุ๋ยหมักปอเทือง 0, 15, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ทำการทดลองกับเมล่อน กรรมวิธีละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 10 ต้น พบว่า การใช้ดินด่างผสมปุ๋ยหมักปอเทือง 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลทำให้ จำนวนต้นกล้ารอดตาย จำนวนวันทอดยอด
50 เปอร์เซ็นต์ ความยาวเถา จำนวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนวันเก็บเกี่ยว 50 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหนักผลดีที่สุด ส่วนความหวานของเมล่อนในการใช้ปุ๋ยหมักปอเทืองทุกระดับไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดปุ๋ยหมักปอเทือง ควรใช้ปุ๋ยหมักปอเทืองในการปรับปรุงดินด่างในปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-08-30