ความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในลำธารต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน

Species diversity of mayfly larvae at the Nan headwater streams, Nan province

ผู้แต่ง

  • ณัฐกันต์ ขันยม
  • บุญเสฐียร บุญสูง

คำสำคัญ:

ความหลากชนิด, แมลงชีปะขาว, แหล่งอาศัยย่อย, จังหวัดน่าน

บทคัดย่อ

ศึกษาความหลากหลายของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว (อันดับ Ephemeroptera) ในลำธารต้นน้ำน่าน จังหวัดน่าน โดยเก็บตัวอย่างทั้งหมด 8 สถานี จำนวน 3 ครั้ง (พฤศจิกายน 2562 มีนาคม 2563พฤศจิกายน 2563) เก็บตัวอ่อนแมลงชีปะขาวด้วยสวิง และเก็บด้วยมือ ผลการศึกษาพบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวทั้งหมด 14 วงศ์ 35 สกุล 43 ชนิด ตัวอ่อนแมลงชีปะขาววงศ์ Heptageniidae มีความหลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือ วงศ์ Baetidae และวงศ์ Ephemerellidae ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรพบว่า สถานีแม่น้ำว้า และสถานีน้ำตกสะปันมีความสัมพันธ์กับความหลากชนิด และการกระจายตัว โดยมีความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวมากที่สุด และมีชนิดที่พบเฉพาะสองสถานีเท่านั้น ซึ่งสองสถานีมีสภาพแหล่งอาศัยย่อยที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว และเป็นสถานีที่ถูกรบกวนน้อยจากกิจกรรมของมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

เผยแพร่แล้ว

30-08-2021