ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังตากแห้งเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะเนื้อลูกผสม

ผู้แต่ง

  • อัครพล หนูน้อย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
  • ณัฐกานต์ อาษาธง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
  • มงคลชัย บุญสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

คำสำคัญ:

ใบมันสำปะหลังตากแห้ง, อาหารผสมสำเร็จ, สมรรถภาพการเจริญเติบโต, แกะเนื้อลูกผสม

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ใบมันสำปะหลังตากแห้งเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารผสมสำเร็จ (TMR) ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะเนื้อลูกผสม ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ โดยใช้แกะเนื้อลูกผสม อายุ 3-4 เดือน จำนวน 12 ตัว น้ำหนัก 20±5 กิโลกรัม แบ่งออกเป็น 4 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 1 ตัว โดยมีสูตรอาหาร 4 ทรีทเมนต์ ดังนี้ ทรีทเมนต์ที่ 1 อาหารข้นสำเร็จรูปร่วมกับข้าวโพดสับหมัก (กลุ่มควบคุม) ทรีทเมนต์ที่ 2 อาหารผสมสำเร็จ (TMR) ที่มีใบมันสำปะหลังแห้งที่ 10 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร ทรีทเมนต์ที่ 3 อาหารผสมสำเร็จ (TMR) ที่มีใบมันสำปะหลังแห้งที่ 20 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร และทรีทเมนต์ที่ 4 อาหารผสมสำเร็จ (TMR) ที่มีใบมันสำปะหลังแห้งที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร จากการทดลอง พบว่า สมรรถภาพการเจริญเติบโต ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) ต้นทุนและผลต่อแทนทางเศรษฐกิจ พบว่า ต้นทุนการผลิตทั้งหมด และต้นทุนการผลิตต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่ในส่วนของ ส่วนต้นทุนค่าอาหารทั้งหมด และต้นทุนค่าอาหารที่กินต่อน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) และ ผลตอบแทนจากการผลิตทั้งหมด (กำไรสุทธิ) แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) โดยที่แกะเนื้อลูกผสมที่ได้รับใบมันสำปะหลังตากแห้ง ให้ผลตอบแทนจากการผลิตทั้งหมด (กำไรสุทธิ) สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับใบมันสำปะหลังตากแห้ง (กลุ่มควบคุม) จากการศึกษาวิจัยทำให้ทราบถึงการใช้ใบมันสำปะหลังตากแห้งในสูตรอาหารผสมสำเร็จต่อการผลิตแกะขุนได้อย่างชัดเจนและเป็นองค์ความรู้และแนวทางการให้อาหารสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะขุนต่อไป

References

เกรียงไกร แก้วตระกูลษ์. (2562). ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลัง. International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET) (ISSN: 09766340), 39-48.

ดวงสมร สินเจิมสิริ,สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ จารุวัล แสนปิง. (2550). ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังและกากมันสำปะหลังในอาหารข้นต่อการเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมในกระเพาะหมักของแกะ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์. กรุงเทพฯ, 163-170.

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2558). สำนักการค้าสินค้า. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. นนทบุรี.

ชื่นจิต แก้วกัญญา อนุสรณ์ กุลวงษ์ และสกล ฉาย ศรี. (2562). การประเมินสายพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง. วารสาร แก่นเกษตร 47 ฉบับพิเศษ 1 : 549-556

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์. (2547). การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากมันสำปะหลัง. ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม, 6-46.

สุริยะ สะวานนท์,เลอชาติ บุญเอก,สุกัญญา จัตุพรพงษ์และวราพันธุ์ จินตณวิชญ์ คามินท์ ไชยมงคล. (2553). ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งและใบมันสำปะหลังหมักในสูตรอาหารโคขุนต่อสมรรถภาพการผลิตลักษณะซากและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่7. ก้าวย่างตามพ่อ สานต่อการศึกษา พัฒนาชาติไทย. นครปฐม, 366-373.

อานุภาพ เส็งสาย,ประเสริฐ โพธิ์จันทร์ สุมน โพธิ์จันทร์. (2547). การใช้ยอดมันสำปะหลังแห้งในอาหารผสมเสร็จสำหรับโครีดนม. รายงานผลงานวิจัยประจำปี กองอาหารกรมปศุสัตว์กระทรวงและสหกรณ์, 300-311.

Inngarm,E Pilajun,R Thammasang,K Lunpha,A. (2018). Effect of dried cassava leaves in total mixed ration on production performances of growing Charolais crossbred beef cattle. Journal of Agricultural Research and Extension 2018 Vol.35 No.2 Suppl. 2 pp. 109-116.

Odusanya, L.Q.; Fasae, O.A.; Adewumi, O.O.; James, I.J. (2017). Effect of cassava leaf meal concentrate diets on the performance, haematology and carcass characteristics of West African Dwarf lambs Archivos de Zootecnia, vol. 66, núm. 256, pp. 603-609.

เผยแพร่แล้ว

30-04-2022 — Updated on 19-02-2024

Versions