อิทธิพลของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสมและปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการสะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ของผลมะม่วง

Main Article Content

ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ณัชฐ์ธพงศ์ เพชรอำไพ

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อศึกษาอิทธิพลของปุย๋ ปนั้ เม็ดสูตรผสม (HO) และปุย๋ เคมี ที่มีผลตอ่ การ สะสมอินทรีย์สารในใบและปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ (TSS) ของผลมะม่วง จากผลการศึกษาพบว่า ปุ๋ยที่มีธาตุ N, P และ K สูงสุด ได้แก่ ปุ๋ยเคมี (15-15-15) เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มของปุ๋ยปั้นเม็ดสูตร ผสมแล้วพบว่า ธาตุอาหาร N, P และ K รวมสูงสุดใน HOR3 ธาตุอาหารรองรวมสูงสุดใน HOR3 และ ธาตุอาหารเสริมรวมสูงสุดใน HOR3 กรรมวิธีที่มี ธาตุ N, P และ K สูงสุดในดิน ได้แก่ T4 (HOR3) ธาตุอาหารรองสูงสุดในดิน ได้แก่ T4 (HOR3) และธาตุอาหารเสริมสูงสุดในดิน ได้แก่ T4 (HOR3) กรรมวิธี ที่มี ธาตุ N, P และ K สูงสุดในใบ ได้แก่ T4 (HOR3) ธาตุอาหารรองสูงสุดในใบ ได้แก่ T4 (HOR3) และ ธาตุอาหารเสริมสูงสุดในใบ ได้แก่ T4 (HOR3) ผลการวิเคราะห์การสะสมอินทรีย์สารในใบพืชและปริมาณ ของแข็งที่ละลายนํ้าได้ (TSS) ของผลมะม่วง พบว่า ใบพืชมี Dry matter สูงสุดใน T4 (HOR3) 6.76 g ค่าความหวานในผลมะม่วงสูงสุดใน T4 (HOR3) 21.5 % brix อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมในใบพืชมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอินทรีย์สาร (Organic matter) และความหวาน (Sweetness) ของผลมะม่วง แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับ กรรมวิธีอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีในกลุ่มปุ๋ยปั้นเม็ดสูตรผสม ธาตุอาหารมีความสมดุลช่วยกระตุ้นการ เจริญเติบโต ใบพืชมีการสะสมอินทรีย์สารมาก โดยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ในใบพืชมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอินทรีย์สารภายในของพืชและลำเลียงอาหารจากแหล่งที่สร้างอาหาร ไปสู่ผล โดยสารอาหารถูกลำเลียงไปในรูปของนํ้าตาล ซึ่งส่วนใหญ่คือนํ้าตาลซูโครส

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Intanon, P. 2009. Fertilizer Technology. Department of Agricultural Science, Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.

Intanon, P. 2013. The Influence of Different Types of Fertilizer on Productivity and Quality of Maize in the Area of Kwaew Noi Dam, Phitsanulok Province, Thailand. International Journal of Environmental and Rural Development, 4. International Society of Environmental and Rural Development. Tokyo.

Japkaew, S. and P. Intanon. 2010. The effects of organic pellet fertilizer, Organic and chemical fertilizer, chemical and granular organic fertilizer with hormones mixed formula to the growth and yield of rice. Proceeding of the 7th Naresuan research conference.
Naresuan University, Pitsanulok, Thailand. 250-255.