ประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรป้องกันมด

Main Article Content

ดวงกมล ส่างแก้ว
นนทลีย์ มูฮาหมัดสลาม
ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชอล์กสมุนไพรในการป้องกันมด ระยะทาง ที่เหมาะสมในการขีดชอล์ก และความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของสมุนไพร โดยดำเนินการ ทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันมดคันไฟ (Solenopsis geminate) ระยะทางที่เหมาะสมและ ความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของชอล์กสมุนไพร 4 สูตร ได้แก่ สูตรปกติ, สูตรเปลือกไข่, สูตรเปลือกไข่มะกรูด และสูตรเปลือกไข่พริก เปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยการขีดชอล์กที่ระยะรัศมีจาก จุดกึ่งกลางของแหล่งอาหาร 5 - 30 เซนติเมตร และศึกษาหลังจากขีดชอล์ก ตั้งแต่เวลา 15 - 60 นาที ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชอล์กทุกสูตรมีประสิทธิภาพในการป้องกันมดได้ 88.9 - 98.7 เปอร์เซ็นต์ โดย ชอล์กสูตรเปลือกไข่พริกเป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถป้องกันมดได้ถึง 98.7 เปอร์เซ็นต์ ที่ระยะ รัศมี 5 เซนติเมตรจากจุดกึ่งกลางของแหล่งอาหาร และมีความเสถียรของประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ ที่ระยะเวลา 60 นาที

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คมคาย พฤกษากร สุธีร์ นนทภา สินธุ์ สโรบล และไมตรี สุทธจิตต์. 2557. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่มดจากสารสกัดหญ้าหวาน. วารสารนเรศวรพะเยา 7(2): 110-117.

ชำนาญ ทองเกียรติกุล. 2555. ประโยชน์จากเปลือกไข่ทำชอล์กป้องกันมดปลอดสาร. เทคโนโลยีชาวบ้าน 25(536): 76.

วสกร บัลลังก์โพธิ์ จันทรา เป็นสุข พรทิพย์ วิสารทานนท์ พิณทิพย์ กรรณสูตร และสุรพล วิเศษสรรค์. 2545. สารสกัดจากพริกขี้หนู (Capsicum frutescens L.) ในการควบคุมด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky). วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร6(พิเศษ): 300-304.

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. 2562. ดินสอพอง. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา www.dmsc.moph.go.th/cosmetics/upload/knowledge/ดินสอพอง.pdf (24 เมษายน 2562).

อภิรักษ์ ศิริบุญลักษณ์กุล ภคปภา รัตนธารี และสิทธิยาภา ธัญญะสิทธิ์. 2562. เปรียบเทียบสารสกัดจากพริกและเปลือกไข่ในการไล่มด. (ระบบออนไลน์). แหล่งที่มา www.itrmu.net/web/06rs1/index.php (24 เมษายน 2562).

Burley, R.W. and D.V. Vadehra. 1989. The Avian Egg Chemistry and Biology. John Wiley Sons. NY.

Fan, S.L., M.A. Rita, O. Dzolkhifli and R. Mawardi. 2011. Insecticidal properties of Citrus hystrix DC leaves essential oil against Spodoptera litura fabricius. Journal of Medicinal Plants Research 5(16): 3739-3744.

Hunton, P. 2005. Research on eggshell structure and quality: An historical overview. Brazillian Journal of Poultry Science. 7(2): 67-71.

Tawtsin A., S.D. Wratten, R. Scott, U. Thavara and Y. Techadamrongsin. 2011. Repellency of volatile oil from plants against three mosquito vectors. Engl. J. Med. 26: 76-82.