การเคลือบเมล็ดพันธุ์

Main Article Content

จักรพงษ์ กางโสภา

บทคัดย่อ

     การเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นการนำพอลิเมอร์มาห่อหุ้มรอบๆ ผิวของเมล็ดพันธุ์อย่างเบาบาง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำพาสารออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ ให้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ เช่น สารป้องกันแมลง สารป้องกัน เชื้อรา และธาตุอาหารพืช เป็นต้น ปัจจุบันเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีการหลักในกระบวนการ ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าและการส่งออก จึงทำให้องค์ความรู ้ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านการเคลือบเมล็ดพันธุ์ สูตรสารเคลือบ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นความลับทางการค้า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันการศึกษาในประเทศไทยยังคงให้ความสนใจและศึกษาค้นคว้ากันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบทความนี้จึงได้เสนอองค์ความรู้ด้านการเคลือบ และวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ โดยจะ ประกอบด้วยหัวข้อย่อยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อกระบวนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะข้อมูลของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ สารเคลือบหรือพอลิเมอร์ และสารออกฤทธิ์ชนิดต่างๆ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจหรือกำลังศึกษาจะนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กุศล ถมมา และพิศาล ศิริธร. 2555. ผลของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis B006 ในการเคลือบเมล็ดเพื่อควบคุมเชื้อรา Botryosphaeria rhodina สาเหตุโรคยางไหลของแตง. วารสารแก่นเกษตร 40(1): 53-60.

ธิดารัตน์ แก้วคำ. 2560. การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. วารสารแก่นเกษตร 45(1): 197-208.

พจนา สีขาว. 2559. การเคลือบเมล็ดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเมล็ดพันธุ์. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 34(3): 157-163.

Accinelli, C., H.K. Abbas, N.S. Little, J.K. Kotowicz, M. Mencarelli, and W.T. Shier. 2016. A liquid bioplastic formulation for film coating of agronomic seeds. Crop Protection. 89: 123-128.

Adak, T., J. Kumar, N.A. Shakil, and S. Pandey. 2016. Role of nano-range amphiphilic polymers in seed quality enhancement of soybean and imidacloprid retention capacity on seed coatings. J. Sci. Food. Agric. 96: 435-4357.

Badiger, B., S. Narayanaswamy, and S. Patil. 2015. Seed treatment chemicals and polymer coating on seed longevity of cotton seed [Gossypium hirsutum L.]. An International Quarterly. Life Sci. 9(3): 967-971.

Bruggink, G.T. 2005. Flower seed priming, pregermimation, pelleting and coating. pp. 249-262. In: McDonald M.B. and F.Y. Kwong (eds.). Flower seed biology and technology. CABI publishing. USA.

Casta1eda, L.M.F., C. Genro, I. Roggia, S.S. Bender, R.J. Bender, and C.N. Pereira. 2014. Innovative rice seed coating (Aryza Sativa) with polymer nanofibres and microparticles using the electrospinning method. J. Res. Updates Polym. 3(1): 33-39.

Colla, G., Y. Rouphael, P. Bonini, and M. Cardarelli. 2015. Coating seeds with endophytic fungi enhances growth, nutrient uptake, yield and grain quality of winter wheat. J. Plant Prod. 9(2): 171-190.

Damasceno, R., I. Roggia, C. Pereira, and E.D. Sá. 2013. Rhizobia survival in seeds coated with polyvinyl alcohol (PVA) electrospun nanofibres. Can. J. Microbiol. 59: 716–719.

Ester, A., S.B. Hotstede, P.S.R. Kosters, and C.P.D. Moel. 1994. Film-coating of cauli-flower seed, Brassica oleracea L. Var. botrytis L., with insecticides to control the cabbage root fly, Delia radicum. Crop Prot. 14: 14-19.

Gesch, R.W., D.W. Archer, and K. Spokas. 2012. Can using polymer-coated seed reduce the risk of poor soybean emergence in no-tillage soil?. Field Crop Res. 125: 109-116.

Gregg, B.R., and G.L. Billups. 2010. Seed Conditioning. pp. 483–976 In: Volume 2. Technology – Part B. Enfield, NH. Science Publishers. USA. doi.org/10.1017/S0014479710000700.

Hansuri, J., and B. Siri. 2018. Effects of seed coating with mixed plant hormones for seed qualities enhancement of hybrid cucumber. Khon Kaen Agr. J. 46(3): 507-516.

Hara, Y. 2015. Improvement of soybean seedling establishment under a flooded condition by seed coating with molybdenum compounds. Plant Prod. Sci. 18: 161-165.

Hara, Y. 2016. Improvement of seedling establishment under flood condition by seed coating with molybdenum compounds for wheat and barley. Plant Prod. Sci. 19(2): 223-229.

Junges, E., M. Toebe, R.F.D. Santos, G. Finger, and M.F.B. Muniz. 2013. Effect of priming and seed-coating when associated with Bacillus subtilis in maize seeds. Revista Ciência Agron4mica. 44(3): 520-526.

Kadajji, V.G., and G.V. Betageri. 2011. Water soluble polymers for pharmaceutical applications. Polymers. 3(4): 1972-2009.

Kaewkham, T., P. Chitropas, A. Wongcharoen, R.K. Hynes, J. Kangsopa, and B. Siri. 2016b. Effects of polymers as a main component of coating formulations on quality and effects of stability of cucumber seeds. Khon Kaen Agr. J. 44(4): 703-712.

Kaewkham, T., R.K. Hynes, and B. Siri. 2016a. The effect of accelerated seed ageing on cucumber germination following seed treatment with fungicides and microbial biocontrol agents for managing gummy stem blight by Didymella bryoniae. Biocontrol Sci. Technol. (26)8: 1048-1061.

Kangsopa, J., R.K. Hynes, and B. Siri. 2018. Effects of seed treatment with plant growth promoting bacteria on germination and growth of lettuce. Journal of Agriculture. 34(3): 385-397.

Kaushik, P., N.A. Shakil, J. Kumar, M.K. Singh, M.K. Singh. and S.K. Yadav. 2013. Development of controlled release formulations of thiram employing amphiphilic polymers and their bioefficacy evaluation in seed quality enhancement studies. Journal of
Environmental Science and Health. 48(8): 677-685.

Keawkham, T., B. Siri, and R.K. Hynes. 2014. Effect of polymer seed coating and seed dressing with pesticides on seed quality and storability of hybrid cucumber. Aust J. Crop. Sci. 8(10): 1415-1420.

Korishettar, P., S.N. Vasudevan, N.M. Shakuntala, S.R. Doddagoudar, S. Hiregoudar, and B. Kisan. 2016. Seed polymer coating with Zn and Fe nanoparticles: An innovative seed quality enhancement technique in pigeonpea. J. Appl. and Nat. Sci. 8(1): 445-450.

Murphy, D.J. 2017. Encyclopedia of Applied Plant Sciences. pp. 564-569. In: P. Shewry. Seed Treatments. Academic Press. USA.

Pedrini, S., D.J. Merritt, J. Stevens, and K. Dixon. 2017. Seed coating: Science or marketing spin?. Trends Plant Sci. 22(2): 106-116.

Ramsey, J.C. 1975. Seed coating. Rangeman’s Journal. 5(2): 145.

Rehman, A., and M. Farooq. 2016. Zinc seed coating improves the growth, grain yield and grain biofortification of bread wheat. Acta Physiol Plant. 38(10): 238.

Rettinassababady, C., T. Ramanadane, and R. Renuka. 2012. Role of polymer coating on seed quality status of hybrid rice (Oryza sativa L.) during storage under coastal ecosystem. J. Biol. Chem. Research. 29(2): 142-150.

Scott, D. 1975. Effects of seed coating on establishment. New Zeal. J. Agr. Res. J. 18(1): 59-67.

Sikhao, P., P. Teerapornchaisit, A.G. Taylor, and B. Siri. 2014. Seed coating with riboflavin, a natural fluorescent compound, for authentication of cucumber seeds. Seed Sci. Technol. 42: 1-9.

Soares, M.M., T. Sediyama, J.C.L. Neves, H.C.S. Júnior, and L.J. Silva. 2016. Nodulation, growth and soybean yield in response to seed coating and split application of phosphorus. J. Seed Sci. 38(1): 30-40.

Sousa, P.G.F., H.D. Vieira, M.M. Amorim, and A.J. Acha. 2016. Coating with fungicide and different doses of fertilizer in vinhatico seeds. Afr. J. Biotechnol. 15(38): 2091-2097.

Su, L.Q., J.G. Li, H. Xue. and X.F. Wang. 2017. Super absorbent polymer seed coatings promote seed germination and seedling growth of Caragana korshinskii in drought. Biomed & Biotechnol. 18(8): 696-706.

Taylor, A.G., and G.E. Harman. 1990. Concepts and technologies of selected seed treatments. Annu. Rev. Phytopathol. 28: 321-339.

Taylor, A.G., P.S. Allen, M.A. Bennett, K.J. Bradford, J.S. Burris, and M.K. Misra. 1998. Seed enhancements. Seed Sci. Res. 8: 245-256.

Thanomkwan, K., K. Vichitphan, and B. Siri. 2019. Effects of seed coating with fluorescent compound on quality and fluorescence of hybrid cucumber seeds. Khon Kaen Agr. J. 47(2): 361-370.

Tian, Y., Q. Wang, J. Hu, Q. Hu, J. Wang. and Y. Guan. 2013. Application of fluorescent dyes for falsificationpreventing of pea seeds (Pisum sativum L.). Aust J. Crop. Sci. 7(1): 147-151.

Tu, L., Y. He, C. Shan, and Z. Wu. 2016. Preparation of microencapsulated Bacillus subtilis SL-13 seed coating agents and their effects on the growth of cotton seedlings. BioMed Res. Int. Article ID 3251357, 7 p. doi:10.1155/2016/3251357.

Yang, L., and B. Wen. 2017. Encyclopedia of Applied Plant Sciences. pp. 553-563. In: A.G. Taylor. Seed Quality. Academic Press. USA.

Zeng, D., and Y. Shi. 2009. Preparation and application of a novel environmentally friendly organic seed coating for rice. J. Sci. Food. Agric. 89: 2181-2185. doi.10.1002/jsfa.3700

Zeng, D.F., and L. Zhang. 2010. A novel environmentally friendly soybean seed-coating agent. Acta Agr. Scand. B-S & Plant Sci. 60(6): 545-551.

Zeng, D.F., and X. Mei. 2011. Application of natural aminopolysaccharide in seed film-coating for pest control and cotton growth. Russ Agric. Sci. 37(1): 20-24.

Zoubari, M.G. 2015. Water-insoluble polymers as binders for controlled release matrix and reservoir pellets (Doctoral dissertation, Freie Universität Berlin).