ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ตำรับแม่โจ้

Main Article Content

อานัฐ ตันโช

บทคัดย่อ

   

Article Details

บท
บทความปริทัศน์

References

สุลีรัก อารักษณ์ธรรม และอานัฐ ตันโช. 2558. รูปแบบการเลี้ยงไส้เดือนดินสายพันธุ์ไทย (Perionyx sp.) และสายพันธุก์ ารคา้ (Eudrilus eugeniae) ที่เหมาะสมต่อการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเชิงพาณิชย์. ใน งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

อานัฐ ตันโช. 2547. การผลิตปุย๋ หมักมูลไสเ้ ดือนดินจากขยะชุมชนที่สลายตัวได้. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 70 ปี. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

อานัฐ ตันโช. 2548. เกษตรธรรมชาติ แนวคิดหลักการ และจุลินทรีย์ท้องถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 4. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดียจำกัด เชียงใหม่.

อานัฐ ตันโช. 2548. เทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปทุมธานี.

อานัฐ ตันโช. 2548. มาทำความรูจั้ก “ไสเ้ ดือนดิน”. วารสารเกษตรธรรมชาติ 8(1): 21-27.

อานัฐ ตันโช. 2550. ไส้เดือนดิน. พิมพ์ครั้งที่ 2. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด เชียงใหม่.

อานัฐ ตันโช. 2551. การทดสอบหาไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงร่วมกับการปลูกพืชในแปลงปลูกเกษตรกรเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรบนที่สูงอย่างยั่งยืน. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2551, มูลนิธิโครงการหลวง.

อานัฐ ตันโช. 2552. คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากขยะอินทรีย์. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด เชียงใหม่.

อานัฐ ตันโช. 2560. การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน พิมพ์ครั้งที่ 5. บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์ มีเดีย จำกัด เชียงใหม่.

Agarwal, G. W., K. S. Rao and L. S. Negi. 1958. Influence of certain species of earthworms on the structure of some hill soils. Curr.Sci. 27: 213.

Patel, H. K. and R. M. Patel. 1959. Preliminary observations on the control of earthworms by soapdust (Sapindus laurifolius Vahl) extract. Indian J. Ent. 21: 251-5.

Rouelle, J. 1983. Introduction of an amoeba and Rhizobium japonicum into the gut of Eisenia fetida (Sav.) and Lumbrucus terrestris L. In Earthworm Ecology, From Darwin to Vermiculture, (ed. J. E. Satchell), Chapman & Hall, New York, pp. 375-81.

Springett, J. A. and J. K. Syers. 1979. The effect of earthworm casts on ryegrass seedlings. In Proceedings of the 2nd Australasian conference on grassland invertebrate ecology, (eds T. K. Crosby and R. P. Pottinger), Government Printer, Wellington, pp. 44-7.

Tomati, U., A. Grappellli and E. Galli. 1983. Fertility factor s in earthworm humus. Proc. Int. Sym. On Agricultural and Environmental Prospects in Earthworm Farming. Publ. Minist. Ric. Sci. Tech., Rome, pp. 49-56.