เผยแพร่แล้ว: 2020-04-20

การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, พุฒิสรรค์ เครือคำ, นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย, ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล

33-44

ผลของการจัดการปุ๋ยและการฉีดพ่นธาตุสังกะสี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย

เจนจิรา หม่องอ้น, ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น, ปราณี ศิริพันธ์, อารมย์ จันทะสอน

45-53

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเปรียบเทียบ ปริมาณสารสำคัญของหญ้าหวาน

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, พัชธาวดี ขุนไกร, จันทร์เพ็ญ แสนพรหม, พิจิตร ศรีปินตา, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, สายชล โนสุวรรณ, เกษม ทองขาว

67-78

การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางพันธุกรรม สัณฐานวิทยา และพฤกษเคมีของสัตฤๅษี

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, พัชธาวดี ขุนไกร, เกษม ทองขาว, ลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์, ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์, วินัย แสงแก้ว, สายชล โนสุวรรณ

79-90