การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

เฉลิมพันธุ์ บุตรตานนท์
พหล ศักดิ์คะทัศน์
พุฒิสรรค์ เครือคำ
นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ เพื่อศึกษา การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและ แปรรูปกาแฟ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ในตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจำนวน 146 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณนา และการใช้สถิติ Chi-square test
     การศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีสถานภาพสมรส มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน มีจำนวนแรงงานทางด้าน การเกษตรในครัวเรือน 1-2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ 150,000-200,000 บาทต่อปี มีจำนวนพื้นที่ทำ การเกษตร 1-10 ไร่ ส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และส่วนใหญ่เคยเข้ารับ การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ อยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟ ด้านองค์กร ได้แก่ เพศ และการเข้ารับการอบรม ด้านการผลิตและวัตถุดิบ ได้แก่ การเข้ารับการอบรม และด้านการเงินและบัญชี ได้แก่ การเข้ารับการอบรม
     สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูป กาแฟ เป็นปัญหาการปฏิบัติการดำเนินงานตามหน้าที่ของสมาชิก มีปัญหาในการทำความเข้าใจของสมาชิก ทำให้การดำเนินงานบางหน้าที่เกิดความล่าช้า เกิดปัญหาการสั่งสินค้าซํ้าซ้อนทำให้เกิดการผลิตสินค้าซํ้า เกิดการผิดพลาดหรือการเสียเปล่าของผลผลิตในขั้นตอนการเปิดเครื่องหรือเริ่มแปรรูปของการผลิต และ ปัญหาการบันทึกรายรับ-รายจ่าย จึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำบัญชีในบางครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการเกษตร. 2560. ยุทธศาสตร์กาแฟ. แหล่งข้อมูล http://www.doa.go.th/hort/images/jsn_is_thumbs/images/hort/strategiccoffee.pdf (12 มิถุนายน 2560).

จุติพร อยู่คงธรรม พหล ศักดิ์คะทัศน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ ปิยะ พละปัญญา นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย และปภพ จี้รัตน์. 2562. การสร้างส่วนประสมการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในเขตอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(1): 55-67.

ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ. 2558. การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 3(3): 299-307.

ธีร์ธวัช ปุรินทราภิบาล พุฒิสรรค์ เครือคำ ภรณ์ปวีร์ คำอุด สุจิวรรณ โกติแพง สุชาดา ปงกา อารียา สุฤทธิ์ และปภพ จี้รัตน์. 2562. การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกลำไยของเกษตรกรในตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(3): 1-10.

บุษกร คำโฮม และศุภกัญญา จันทรุกขา. 2558. แบบจำลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารปัญญาภิวัฒน์ 7(พิเศษ): 86-98.

ปภพ จี้รัตน์ พุฒิสรรค์ เครือคำ พหล ศักดิ์คะทัศน์ และสายสกุล ฟองมูล. 2562. ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทำเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. วารสารผลิตกรรมการเกษตร 1(1): 29-41.

อุตสาหกรรมกาแฟ. 2559. กาแฟพืชเศรษฐกิจ. แหล่งข้อมูล http://fic.nfi.or.th/foodsectordatabank-detail.php?id=17 (12มิถุนายน 2560).

Traveller Freedom. 2558. ของดีตำบลเทพเสด็จ. แหล่งที่มาจาก http://www.tripchiangmai.com/chiangmaiboard/index.php?topic=9545.0;wap2 (12 มิถุนายน 2560).