พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Main Article Content

จินตนา สามารถ
ณัฐพงศ์ หงส์ทอง
ธีรนุช เจริญกิจ

บทคัดย่อ

     พัฒนาการของดอกและผลต้นมหัศจรรย์ (Synsepalum dulcificum) ที่ปลูกในสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่พบว่า ดอกต้นมหัศจรรย์ เกิดบนก้านหรือลำต้นบริเวณข้อใบ เมื่อพัฒนาเป็นดอกสมบูรณ์ก้านจะยืดยาวออกมาเห็นชัดเจน ดอกเป็น ดอกสมบูรณ์เพศ มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวนอย่างละ 5 กลีบ อับละอองเรณูจำนวน 5 อัน ก้านชู อับละอองเรณูยาวประมาณ 4-5 มิลลิเมตร รังไข่มี 2 พู อยู่เหนือวงของกลีบดอก มีก้านชูเกสรเพศเมีย ยาวประมาณ 5-6 มิลลิเมตร พัฒนาการของดอกแบ่งได้เป็น 6 ระยะ รวมเวลาในการพัฒนาประมาณ 87-90 วัน ดอกมีขนาดเล็กเมื่อเจริญเต็มที่จะมีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ในส่วนของผลถ้านับหลัง จากรังไข่พัฒนาแล้ว (ยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตร) จนกระทั่งผลสุกสีแดง (ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร) ใช้เวลาประมาณ 40-60 วัน แบ่งเป็น 5 ระยะ มีการเจริญแบบ simple sigmoid curve ในช่วงต้นของ การพัฒนาผลจะมีสีเขียวและเปลี่ยนไปเป็นสีชมพู และแดงเมื่อสุก ผลเป็นแบบ stone fruit มีสัดส่วนของ เนื้อที่รับประทานได้เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 42 ในช่วงต้นเป็นร้อยละ 80 เมื่อผลสุกเป็นสีแดงพร้อม รับประทานได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. 2561. แนวทางการปลูกมิราเคิลให้ประสบผลสำเร็จ. แหล่งข้อมูล https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_90652 (12 ธันวาคม 2562).

นพปฎล มากบุญ. 2554. กลไกอัศจรรย์ของผลมหัศจรรย์ (miracle fruit). แหล่งข้อมูล http://www.siamensis.org/article/34652 (10 ธันวาคม 2562).

วิกิพีเดีย. 2556. มิราเคิล. แหล่งข้อมูล https://th.wikipedia.org/wiki/มิราเคิล (12ธันวาคม 2562).

Andrade, A.C., M.B. Martins, J.F. Rodrigues, S.B. Coelho, A.C.M. Pinheiro and S.C. Bastos. 2019. Effect of different quantities of miracle fruit on sour and bitter beverages. Food Science and Technology 99: 89-97.

Koizumi, A., A. Tsuchiya, K. Nakajima, K. Ito, T. Terada, A. Shimizu-Ibuka, L. Briand, T. Asa ura, T. Misaka and K. Abe. 2011. Human sweet taste receptor mediates acid-induced sweetness of miraculin. PNAS 108 (40): 16819-16824.

Xingwei, C., T.L. Abdullah, S. Taheri, N.A.P. Abdullah and S.A. Hassan. 2016. Flower ontogenesis and fruit development of Synsepalum dulcificum. HortScience 51(6): 697-702.