การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์

Main Article Content

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง
เกษม ทองขาว
อุทัย นพคุณวงศ์
มณทิรา ภูติวรนาถ
แสงมณี ชิงดวง

บทคัดย่อ

     รวบรวมสายพันธุ์พลูคาวที่ได้จากแหล่งต่างๆ ในภาคเหนือ จัดกลุ่มพลูคาวได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์ใบแดง ได้แก่ ใบแดงเชียงราย ใบแดงเชียงใหม่ และใบแดงพิษณุโลก สายพันธุ์ใบเขียว ได้แก่ ใบเขียวลำปาง ใบเขียวแพร่ และใบเขียวสุโขทัย และสายพันธุ์ก้านม่วง ได้แก่ ก้านม่วงแพร่ 1 ก้านม่วง แพร่ 2 และก้านม่วงแพร่ 3 ปลูกพลูคาวทั้ง 3 กลุ่มในพื้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCBD 9 กรรมวิธี 3 ซํ้า เมื่อพืชอายุ 3 เดือน ไม่พบความแตกต่างของการเจริญ ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มพบว่าสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 มีความสูงต้น เฉลี่ยมากที่สุดคือ 21.91 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์อื่น เมื่ออายุ 6 เดือน ทั้งสามกลุ่มไม่พบความแตกต่างของการเจริญเติบโต ด้านเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม และจำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น แต่เมื่อพิจารณาจากนํ้าหนักสดต่อพื้นที่ปลูก 1 ตารางเมตร พบว่าสายพันธุ์ใบเขียวลำปาง สายพันธุ์ใบแดงพิษณุโลก สายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 2 และ สายพันธุ์ใบเขียวสุโขทัย เป็นกลุ่มที่มีนํ้าหนักสดต่อตารางเมตรเฉลี่ยมีค่าสูงเท่ากับ 2,450 2,250 2,150 และ 2,050 กรัม ตามลำดับ ส่วนสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 สายพันธุ์ใบแดงเชียงราย สายพันธุ์ใบแดง เชียงใหม่ และสายพันธุ์ใบเขียวแพร่ มีน้ำหนักสดเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ต่ำกว่ากลุ่มแรก คือ 1,250, 1,150, 1,000 และ 1,000 กรัม ตามลำดับ แต่เมื่อนำผลผลิตไปอบที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นํ้าหนักแห้งที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และเมื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญ 2 ชนิด ได้แก่ เคอร์ซีติน (Quercetin) และรูติน (Rutin) พบว่าสายพันธุ์ก้านม่วงแพร่ 1 มีแนวโน้มพบ ปริมาณสารสำคัญเคอร์ซีตินสูงกวา่ พันธุ์อื่น ส่วนสารรูตินพบในสายพันธุ์ใบเขียวลำปางสูงกว่าสายพันธุ์อื่น วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์พลูคาวที่ให้ผลผลิตและสารสำคัญสูงในแหล่งปลูก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ไทยรัฐออนไลน์. 2552. วิจัย คาวตอง ฆ่าเชื้อหวัดนรก. ฉบับวันที่ 29 พฤษภาคม 2552.

นิรนาม. 2546. สมุนไพรน่ารู้ 1 ผักคาวตอง. สถาบันวิจัยสมุนไพร. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. กระทรวงสาธารณสุข.

ปริญญา จันทรศรี. 2553. พลูคาว. (ระบบออนไลน์) แหล่งที่มา http://www.ist.cmu.ac.th/riseat/nl/2003/12/03.php (16 กรกฎาคม 2553).

วัชรี ประชาศรัยสรเดช. 2548. ผักพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 50 พรรษา 2 เมษายน 2548. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. KR Daily Update ฉบับประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2555. แหล่งที่มา http://www/etda.or.th.file_storage/uploaded/Etda_Website.file/20120610_Srw_v04.pdf.

อัมพิกา ปัญญากาศ. 2540. นํ้ามันหอมระเหยจากการกลั่นส่วนในอากาศของพลูคาวด้วยไอนํ้า. รายงานปัญหาพิเศษ. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Hayashi, K., M. Kamiy, and T. Hayashi. 1995. Virucidal effects of the steam distillate form Houttuynia cordata Thunb. And its components on HSV-1, influenza virus, and HIV. Plants Med. 61(3): 237-241.

Kim, S.K., S.Y. Ryu, J. Wo, S. Choi and Y.S. 2001. Cytotoxic alkaloids from Houttuynia cordata Arch Pharm Res. 24(1): 518-521.

Probstie, A and Bauer, R. 1992. Aristolactams and a 4, 5-Dioxoaporphine derivative from Houttuynia cordata. Planta Med. 58(6): 568-569.

Sriwanthana, B., P. Chavalittumrong, W. Threesangsri. 2003. Effect of Houttuynia cordata Thunb., on lymphocyte procyte proliferation of normals. (submitted for publication) Trang W and G, Eisenbrand. 1992. Chinese Drugs of Plant Origen. Springer-Verleg. Germany, pp. 589-591.