เผยแพร่แล้ว: 2020-08-25

การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณสารสำคัญในพลูคาว 9 สายพันธุ์

สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง, เกษม ทองขาว, อุทัย นพคุณวงศ์, มณทิรา ภูติวรนาถ, แสงมณี ชิงดวง

39-49

อิทธิพลของ BAP ต่อการเจริญเติบโตของต้นแม่พันธุ์มันฝรั่ง ในระบบไฮโดรโพนิค

อรทัย วงค์เมธา, อนุภพ เผือกผ่อง, กิตติชัย แซ่ย่าง, อรอนงค์ สว่างสุริยวงษ์

65-73

ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อสารเคมี ทางการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ไชยสิทธิ์ พึ่งแสงจันทร์, พหล ศักดิ์คะทัศน์, บุญชู ดำรงศักดิ์คีรี, พุฒิสรรค์ เครือคำ, สายสกุล ฟองมูล, ปภพ จี้รัตน์

85-94