ผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชำ มะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คเจนัว

Main Article Content

วีรภัทร ปั้นฉาย
ดรุณี นาพรหม
นพพร บุญปลอด

บทคัดย่อ

     การศึกษาผลของออกซินต่อการเกิดรากและอัตราการรอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่ง (Ficus carica L.) พันธุ์แบล็คเจนัว ณ แปลงทดลองไม้ผล สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการเกิด รากและอัตราการรอดของกิ่งชำมะเดื่อฝรั่ง วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 3 ซํ้า โดยการจุ่มโคนกิ่งชำลงในสารสารละลาย IBA และ NAA ความเข้มข้น 0 500 1,000 1,500 มิลลิกรัมต่อ ลิตร ผลการทดลอง พบว่าการใช้ IBA ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนรากมากกว่ากรรมวิธี ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการใช้ IBA ความเข้มข้น 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ทุกความเข้มข้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในด้าน ความยาวราก จำนวนใบ ความยาว ส่วน อัตราการรอดของกิ่งชำพบว่า การใช้ IBA ความเข้มข้น 1,000 และ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีอัตรา การรอดมากกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ ดังนั้น การใช้ IBA ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมต่อ การปักชำกิ่งมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบล็คเจนัวมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เจนจิรา ชุมภูคำ, พรรณวิภา อรุณจิตต์ และอารยา อาจเจริญ เทียนหอม. 2557. ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 60. วารสารแก่นเกษตร. 42(3): 162-167.

ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์. 2550. การผลิตไม้ผลเมืองหนาวขนาดเล็กในเขตร้อน. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ และอนงค์ภัทร เหมลา. 2558. ผลของ NAA IBA และชนิดของกิ่งต่อการออกรากของกิ่งปักชำสบู่ดำ. วารสารเกษตร. 31(3): 251-258.

พัชรา คำพันธ์, จักรพงษ์ กางโสภา และบุญมี ศิริ. 2561. ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ร่วมกับฮอร์โมนพืชต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตระยะต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์แตงกวา. วารสารแก่นเกษตร. 46(1): 43-48.

พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, ตรีญาภรณ์ ใจเที่ยง และสกุลกานต์ สิมลา. 2560. ผลของฮอร์โมน IBA ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของยอดชำดาวเรือง. รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. น. 535-541.

พาวิน มะโนชัย. 2553. เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล. วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่.

พีระเดช ทองอำไพ. 2529. ฮอร์โมนพืชและสารสังเคราะห์ แนวทางการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย. ไดนามิคการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร. น. 8-14.

Bhatt, B.B. and Y.K., Tomar. 2010. Effects of IBA on rooting performance of Citrus auriantifolia Swingle (Kagzi-lime) in different growing conditions. Nature and Science. 8(7): 8-11.

Blythe, E.K., J.L. Sibley., K.M. Tilt. and J.M. Ruter. 2007. Methods of auxin application in cutting propagation: A review of 70 years of scientific discovery and commercial practice. Journal of Environmental Horticulture 25(3): 166-185.

Boyer, C.R., J.J. Griffin., B.M. Morales. and E.K. Blythe. 2013. Use of root-promoting products for vegetative propagation of nursery crops. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service, December 2013, pp: 1-4.

Denaxa, N.K., S.N. Vemmos., P.A. Roussos. and G., Kostelenos. 2008. The Effect of IBA, NAA and carbohydrates on rooting capacity of leafy cuttings in three Olive Cultivars (Olea europaea L.) Acta Horticulturae 924(924): 101-109.

De Rybel, B., D. Audenaert and W. Xuan. 2012. A role for the root cap in root branching revealed by the non-auxin probe naxillin. Nature Chemical Biology 8(9): 798-805.

De Smet, I., T. Tetsumura., B. De Rybel., N. F. dit Frey., L. Laplaze., I. Casimiro., R. Swarup., M. Naudts.,S. Vanneste., D. Audenaert and D. Inzé. 2007. Auxindependent regulation of lateral root positioning in the basal meristem of Arabidopsis. Development 134(4): 681-690.

Frick, E. M. and L. C. Strader. 2017. Roles for IBA-derived auxin in plant development. J. Exp. Bot. 69(2): 169-177.

Li, G., J. Ma., M. Tan., J. Mao., N. An., G. Sha., D. Zhang., C. Zhao. and M. Han. 2016. Transcriptome analysis reveals the effects of sugar metabolism and auxin and cytokinin signaling pathways on root growth and development of grafted apple. BMC genomics 17(1): 150.

Majda, M. and S. Robert. 2018. The role of auxin in cell wall expansion. International journal of molecular sciences 19(4): 951.

Morton, J.F. 2000, Fruits of warm climates. Fig (Ficus carica). Purdue University NewCROP Available from: https://hort.purdue.edu/newcrop/morton/fig.html

[Accessed 9 June 2019].

Strader, LC. and B. Bartel. 2011. Transport and metabolism of the endogenous auxin precursor indole-3-butyric acid. Molecular Plant 4(3): 477–486.