เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

ความงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ หลังผ่านการทำไพรม์มิ่งด้วย KNO3 และ KH2PO4

จักรพงษ์ กางโสภา, วัลลิภา วิทยาพงษ์, เพชรรัตน์ จี้เพชร, สุรีมาศ จันต๊ะอินทร์

1-14

ผลของวัสดุปลูกต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและการเจริญเติบโต ของกล้าปาล์มนํ้ามันระยะอนุบาลแรก

ธีรภาพ แก้วประดับ, ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์, ศุภัครชา อภิรติกร, ธีรพล ฆังคมณี, วันดี สุขสะโร

25-36

การประเมินศักยภาพของปาล์มนํ้ามันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 อายุ 5 ปี ในพื้นที่นาร้าง : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา

ณัฐพล จันทร์สว่าง, ธีระ เอกสมทราเมษฐ์, ประมวล หน่อสกูล, ชมพูนุท บัวเผื่อน, ธีรภาพ แก้วประดับ, ประกิจ ทองคำ, รุ่งรัตน์ แซ่หยาง, ธนนต์ รุ่งนิลรัตน์

37-49

ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก สารฟลาโวนอยด์ และคุณสมบัติ ของสารต้านอนุมูลอิสระ ของชาเชียงดา จากกระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน

นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์, กอบลาภ อารีศรีสม, ภาวิณี อารีศรีสม, วิกานดา ใหม่เฟย, ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

51-61

พิษของสารสกัดหยาบผักคราดหัวแหวนต่อการควบคุม เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระยะตัวอ่อน

ศิริลักษณ์ ปานทุ่ง, นวพรรษ เหลาทอน, กีรติ ตันเรือน, เรืองวุฒิ ชุติมา, วิษณุ ธงไชย, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

73-82

ผลของ 1-Methycyclopropene ต่อการสุกของกล้วยนํ้าว้า

กัลยาภัสร์ ดำบัว, เกศินี แสงศรีจันทร์, จันทกานต์ กล้าหาญ, นพมาศ ชุมภูมี, หัถยา คำจันทร์วงค์, อัยลดา เดือนไธสง, ธีรนุช เจริญกิจ

83-93